Gamalı Haç-Svastika-Oz Tamgası


 

Mu’nun kutsal sembolleri arasında yer alan Gamalı Haçın ne olup olmadığına dair bilgiler önem taşımaktadır.Anadolu’nun M.Ö. tarihi incelenirken, mezarlar üzerindeki bu Gamalı Haç işaretinin yüzlerce örneğini görmek mümkündür. Konuyu sayfalarımıza taşıyarak bu işaret hakkında bildiklerimizi aktaralım.

GAMALI HAÇ – KUTUP – SVASTİKA- OZ TAMGASI
Svastika (Gamalı Haç) işareti ya da Türkçe adıyla Kutup ne demektir? Svastika’yı Türk milleti ile neden ilişkilendirmemiz gerekiyordu? Bu gibi sorulara artık cevap buluyoruz.

Bu kapıyı bize Atatürk’ün açtığını belirtmekte yarar görüyorum. Atatürk’ün son zamanlarında Almanlarla ne gibi bir diyalogu olduğu ve bunun gibi sorulara cevap bulmamızın gerekliliğine inanarak bazı bilgileri bir araya getirdik. Belgelerin yanında bildiğimiz ama belgeleyemediklerimiz de olacaktır. Bunlar okuyucumuzun takdiridir. Kayıp Kıta Mu kitabında, James Churchward “Dört Büyük İlksel Güç” olarak anlattığı Kutsal Dörtlüyü en eski sembol olarak gördüğünü ifade ediyor ve bu görüşünü şöyle destekliyor:
Bu sembol 70 bin yıl öncesi Naakal Metinleri’nde yer almaktadır.
Churchward şöyle devam etmektedir:
“Bu noktada ‘Kutsal Dörtlü’yle ilgili biraz daha bilgi vermek ve onlarla ‘Yaratılışın Yedi Büyük Emri’ arasındaki farkı açıkça tanımlamak yararlı olacaktır. Zira bazı Mısır ve Mısır dili uzmanlarımızın bu konuda bazı ciddi yanlışlıklar yaptığını gözlemlemekteyim. Kutsal Dörtlü, Yedi Emrin uygulayıcıları yürütme makamıydı.

Şöyle de söyleyebiliriz. Yaratan Yedi Emir vermişti ve Kutsal Dörtlü de onları yerine getirmişti. Eski kavram şöyleydi: Başlangıçta evrende kaos hüküm sürüyordu, karanlıktı ve ses yoktu. Sonra alemleri yaratmak isteyen Yaratan, Dört Büyük Gücüne evrende yasa ve düzeni kurmayı emretti ki Yaratılış başlayabilsin. (İslâm’da bu Dört Büyük Meleğin görevleri olduğunun bilinmesini isterim.)
“Yasa ve düzen oluşturulduğu zaman Yaratılış işi onun istekleri ve emirleri doğrultusunda Kutsal Dörtlü tarafından yerine getirildi.”
Yukarıdaki paragraf bir Naakal tabletinden alınmıştır ve Meksika tabletlerinin gösterdiği kozmogoninin eşidir. Bu da açıkça Meksika tabletlerinin aslen Naakal tabletlerinden, yani Mu’nun vahiy edilmiş kutsal metinlerinden alındığını kanıtlar. Kutsal Dörtlü tüm eski halklarda kendi dillerince özgün isim almıştır; bazılarında bir değil birçok isim vardı. Bu isimler topluca şunlardır: Kutsal Dörtlü, Dört Büyük Varlık, Dört Kadir Varlık, Dört Güçlü Varlık, Dört Büyükler, Dört Büyük Maharaja, Dört Büyük İnşa Edici, Dört Büyük Mimar, Dört Büyük Geometrici vs. Daha sonraki dönemlerde bunlara Evrenin Dört Büyük Sütunu-Direği, Dört Cin denilmeye başlanmıştır. Daha da sonraki tarihlerde Mazdeistlerin Amshaspandları, İbranilerin Elohim ve Serafları, Hesiod’un teogonisindeki Rabiri ve Ti tonlar ve en nihayet günümüzde Hıristiyanların ve Müslümanların dört büyük baş meleği. Kutsal Dörtlü değişik halklarca türlü isimler almakla kalmamış; isimlerin vurgulanmasına yönelik olarak bunlar için çeşitli haç sembolleri de tasarlanmıştı. Niven’in kadim Meksikalıları bu konudaki sanat anlayışlarıyla rakipsizdir; elimdeki yüzün üzerinde tasarımın pek çoğu güzeldir. Ancak Svastika’nın kalplerinde bambaşka bir yeri vardı. Swastika’nın ezoterik veya saklı anlamı, Haç’ın rahiplik kurumu için sıradan halka ilettiğinden öte bir anlamı vardı.
1. İnşa edici diye okunan gliftir.
2. Ortadan ayrıştırılmış haç, Dört İnşa Edici’yi gösterir.
3. Geometrici diye okunan gliftir.
4. Mimar diye okunan gliftir.
5. Tahta çıkan üç basamak diye okunur.
6. Dört Gücün bir kare oluşturduğunu gösterir.

Bunu da okuyabilirsiniz  Tiahuanaco

Bu glif yalnızca Dört Büyük İnşa Edici diye değil, ayrıca Dört Büyük Güçlü Varlık diye de okunur.

HİKÂYESİ: Yaratan’ın buyruğuyla Dört Büyük İlksel Güç Evreni ve içindekileri yarattı. Onlar-Dört Büyük İnşa Edici, Göksel Mimar ve Geometriciler, Dört Büyük Sağlam Varlık Dünya’yı yapılandırdılar ve orada hayat oluşturdular.”

Niven’in Meksika’da bulduğu taş tabletlerden 1055 numaralı olanında iç içe geçmiş iki dairenin anlamını sadece Uygurlar kullanmışlardır. Anlamı Yaratan’ın sembolü Ra olan Güneş’in Uygur ve kuzey kesimlerinde kullanılan form olarak hayat bulur. Gamalı Haç işaretinin tüm dünya tradisyonlarında (geleneklerinde) bulunmasının sebebinin Dört Büyük İlksel Güç’ün varlığının kozmik güçlerce insanlara duyurulmasının ve insanların bilmesi olarak düşünülmelidir.

romada-oz-tamgasiRomada bir mozaikte Oz tamgası

etruskler-oz-tamgasiEtrüsklere ( Ön Türkler )  ait buluntuda OZ Tamgası

W. B. Crovv’un Büyünün, Cadılığın ve Okültizmin Tarihi adlı kitabındaki Svastika (gamalı haç) bilgilerini incelediğimizde bilginin biraz eksik olduğunu görmekteyiz.
Gamalı Haç’tan bahisle: “Dairenin kıvrımlı çizgilerle dörde bölündüğü noktada “ogee” diye bilinen bir figür ortaya çıkar. Her dört dal “L” harfi biçimini aldığında Svastika’yı (gamalı haçı) elde etmiş oluruz. Sözcük Sanskrit kökenlidir. İngiltere’de Anglo Saksonlarda “fylfot” olarak bilinirdi. Latince’de “crux” hatırlatan dört bölümden oluştuğu için Yunancada “gammadion”du. Aynı düşünceden türeyerek Fransızcada “croix gamee” denirdi. Oldukça yaygın olsa da, hangi biçimde karşımıza çıkarsa Çıksın, svastikanın Budist bir simge olduğu açıktır. Budistler Hindistan’dan ayrılmadan önce, Hindistan’da kullanılıyordu.

hindularda-oz-tamgasi

Bir Hint tapmağında bulunan Buda’nın yontulmuş devasa ayak izinde, ayak parmakları ve topuğunda Svastika figürleri göze çarpar. Svastikanın dört kolu dört kozmik gücü simgeler. Ateş, hava, su, toprak. Bazı kayıtlarda, eski devirlerde swastikayla bu dört kozmik gücün etki altma alınıp büyü yapılabildiği geçmektedir. Bugüne kadar evrimleşerek gelmiş ve son olarak
Naziler’in sembolü şekline bürünmüştür. ( Adolf Hitler’in de bu sembolle büyü yaparak insanları etkilediğine inananlar vardır.) Svastika, tüm tradisyonlann (geleneklerin) sembolik açıdan “kutup” olarak belirtmekte uzlaştıkları sabit bir yerdir. Sebebi dünyanın rotasyonunun onun etrafında gerçekleştirildiğidir. Bu Kelt’lerde olduğu kadar, Hindu ve Kaldeli’lerde de çarkla temsil edilir. Svastika’nın anlamı da budur.cin-budist-tapinagi-600-yillik-can-oz-tamgasi

Çin’de Budist Tapınağında 600 yılık çan üzerinde OZ tamgası

Uzakdoğu’dan Avrupa’nın batısına kadar her yerde yaygın bulunan bu işaret esas olarak “kutup işareti”dir ki, bu modern Avrupa’da kuşkusuz gerçek anlamının ilk olarak tanıtılmasıdır. Çağdaş bilginler, bu sembolü en fantezist teorileriyle boşuna açıklamaya çalıştılar. Bir çeşit sabit fikirlilikte ısrar edenler, onu yalnız “güneşsel” bir işaret olarak görmek istediler. Hâlbuki bu işaret kimi kez “güneşsel” bir işarete dönüştü ise de bu sadece bir rastlantı ve saptırılma sonucunda olmuştu. Diğerleri svastikaya hareketin sembolü olarak bakarken hakikatin daha yakınında olmuşlardır. Fakat bu yorumları yanlış olmuyorsa da pek eksiktir. Çünkü söz konusu hareket herhangi bir hareket değil, bir merkezin ya da değişmeyen bir eksenin çevresinde gerçekleşen bir rotasyon hareketidir. Svastika, Budizm ve Jainizm’de kutsal bir semboldür. Sanksritçe’de “mutluluk getiren” anlamındadır. Batıda en çok Nazizmin sembolü olarak bilinse de kökeni, yukarıda belirtilen dinlerin yanı sıra pek çok antik uygarlığa, örneğin Mayalar, Navarrolar ve Sümer’e, M.Ö. 4000’li yıllara dayanır. Naziler tarafından kullanılmaya başlandıktan sonra Türkçede gamalı haç olarak da anılmıştır. Vişnu’nun 108 sembolünden biridir ve kolları  saat yönünde dönük olan şekliyle, başarı ve uğurun yanı sıra hayatın kaynağı olan güneş ışığını simgeler. Kollan ters yöne dönük şekli ise geceyi ve uğursuzluğu ifade eder. Vişnu (Devanagari, onursal Şri Vişnu ile beraber) Hinduizm’de Tanrının bir şekli. Vaişnavalara göre o Nihai Gerçek veya Tanrı’dır; Şiva’mn Şaivitlere olduğu gibi. Trimurti kavramında (bazen Hint Teslisi olarak anılır) o Tann’nın ikinci görünüşüdür (diğerleri Brahma ve şiva’dır) .  Koruyucu olarak tanınan Vişnu özellikle ünlü avatarları veya enkarnasyonları (vücut buluşları) ile tanımlanmıştır. Bu avatarlardan en ünlü ve önemlileri Krişna ve Rama’dır. Ayrıca, sıklıkla Narayana olarak da geçer. Gaudiya Vaişnavizmde “en üstün kişilik” yani Tann olarak görülmüş ve böylece onun diğer tüm enkamasyonlann temeli olduğuna inanılmıştır. İnananlara göre o Nihai Gerçek’tir ve Tann’nın sadece bir görünüşü, biçimi olmaktan ötedir. Advaita felsefesini izleyen Smartaar’a göre Vişnu veya Şiva gibi tanrılar, nihai üstün bir gücün, Tann’nın (“Brahman”) çeşitli yüzleri, şekilleridirler. Onlara göre bu nihai Tann’nın Özel bir şekli, yüzü, adı veya özelliği yoktur. Bütün bu anlatımlardan çıkardığımız sonuç şudur. Svastika (Gamalı Haç) işaretinin Mu kıtasından bütün dünyaya yayıldığını gösteren en önemli belgenin Naakal tabletlerinde olduğudur. 1231 numaralı Naakal tableti, Niven ın bulduğu 2600ün üzerinde tabletten oluşan tüm koleksiyonunun içinde en ilginç ve her bakımdan en değerlilerinden biridir. Bunun da sebebi evrendeki hareket ve işleyiş mekanizmasının anahtarını vermesinden kaynaklanmaktadır. 1231 numara, modern zamanlar da dahil olmak üzere, insanoğlunun yazılı ilk metinlerinden bu yana Yaratan ve Yaratılış kavramında önemli bir rol oynayan Kutsal Dörtlü’nün sembolüdür. Naakal metinleri Kutsal Dörtlü’nün, Yaratan’ın bütün evrende kaosu yasa ve düzene çeviren emirleri olduğunu söyler. Bu görevi tamamladıkları zaman fiziksel evrenin sorumluluğunu  üstlenmişlerdir. Meksika tabletleri de harfiyen aynı şeyi söylemektedirler. Bu gücün özelliğini bilen Hitler bu sembolü kendisine yol ve bayrak yapmıştır. Hitler bu gücün bir kısmını kullanmıştır.

Bunu da okuyabilirsiniz  Göbeklitepe'de Ön Türk İzleri?

divrigi-cami-oz-tamgasi

Divriği’nde bir camide Oz Tamgası

sivas-sifaye-medresesi-oz-tamgasiSivas Şifaiye Medresesi

Mevlevi ve Bektaşilerde, insanların grup halinde eksenleri etrafında dönerek ”göğe” yükselme inancı yaygındır.

Sivas’ta  bir çeşme( Hafik Karlı köyü)

oz-tamgasi

Görsel : Tanrı Dağları Mö : 5000-7000 arası

Haluk Tarcan’a göre ;

Haç sembolünde dip kültür Türklerdir. OZ tamgası görüldüğü üzere avrupa dillerine yerleşmiştir.

Cross = İngilizce

Crooce = Latince

Kreuz = Almanca

Stavros = Yunanca

Saz şairleri de sazları ile canları ozlaştırır. Tanrıya eriştirirler.

Gunumuz-Kamlarinda-OZ-Tamgasi

Bu nedenle saz şairlerine ozan denilmektedir. Ozlaşma kavramının, ateş kültünden geldiği düşünülmektedir. Bu kavram, güneş kültüne ait kutsama töreninde de görülmektedir.

Bir güneş sembolü olan Oz Damgası/Svastika’nın sözcük anlamı kendi kendine var olandır. Ön-Türklerde kullanılan “OZ” diye okunan damganın nerede, ne zaman ortaya çıktığı kesin bilinmese de çoğunlukla “svastika” olarak isimlendirilmiştir. Svastika, kelimesi Hintçe olup, “Si” (iyi) ve “As” (olmak) kelimelerinden oluşmaktadır. Bu şekliyle kelime “mutluluk” ve “hayal” anlamlarına gelir.

Svastika 4 adet (ÖG == felsefi düşünce damgasının uçlarından birleşmesinden oluşur Ona (GAMALI HAÇ) denir ÖG damgası Grek alfabesine GAMA adiyle geçmiştir.
OZ damgasını oluşturan 4 kolun uçları açıktır bu uçlar yer ve gök’ü gösterir.GAMALI HAÇ GAMA yani 4adet ÖG damgasınındiplerinden birleşmesinden oluşur… ( Haluk Tarcan )

Bu ön-Türkçe damgayı Kandıra hazinesindeki 123 parça Sikke üzerinde buluruz ( Prof. M.Tekin, Bizans Sikkeleri, Yapı Kredi bankası ) Araştırmacılarımız bu damganın “yeldeğirmeni” diye değerlendirmişlerdir.

İstanbul Arkeoloji müzesinde Bizans sikkesi denen ve 1numara ile kayıtlı olan sikke gene bu damgayı taşır ( Prof. A.Alpay, İst. Archeo. Mus. A Turizm, 1995 )

İ.Ö. 500 tarihi verilen bu sikkeler bu tarihte, İstanbul’da Bizanslıların değil , Ön-Atalarımızın bulunduklarını gösterir.

Bu sikkelerin öteki yüzünde Ön-Türkçe OY-ÖGÜY ; yani düşünme yeteneği yazılıdır
( Kazım Mirşan )

oz-tamgasi-2

UÇ damgası şeklinde düzenlenmiş olan bu ÖG damgaları, Kilim, Hallarımızda mevcutturlar.

Bunu da okuyabilirsiniz  Ateşgah - Ateş Tapınağı - Azerbaycan
Bizans Sikkesi üzerinde ÖG Tamgası ve “Düşünme Yeteneği” yazan Ön Türkçe bir cümle.
(Kazım Mirşan)

Bizans-Sikkesi-OG-Tamgasi

Kaynak :

1. Burhan Yılmaz – Türklerin Kozmik Kökenleri

2. Haluk Tarcan – Ön Türk Tarihi


1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,

2 Comments

Comments are closed.