Şamanizm ve Yeniden Doğum

0
924

Orhan Hançerlioğlu, Şamanın Tunguzca ya da Mançuca “büyücü” ve “kahin” anlamına geldiğini, Şamana Altay Türk­lerinde kam, Kırgız ve Kazaklarda baksa ve bakşı dendiğini be­lirttiği Dünya İnançları Sözlüğü’ nde Şamanizmi şöyle tanımla­mıştır:

” Şamanizm : Türk-Moğol-Sibirya dini . .. Şamanizm , insanlığın en eski dinlerinden biridir ve bu yüzden de he­men tümüyle sihir ve büyüye dayanır. Evren gök, yer ve yeraltı olmak üzere üç bölüm olarak tasarımlanmıştır. Gökte iyi ruhlar, yerde insan­lar, yeraltında da kötü ruhlar otururlar. İyi ruhların başkanı Ülgen (Ulu, bir çeşit tanrı) ve kötü ruhların başkanı Erlik’tir (Güçlü, bir çeşit şey­tan). Her ikisinin de karıları, çocukları ve yardımcıları vardır. Orta yerde yaşayan insanlar bu iyi ve kötü ruhlar arasında denge kurmak zorundadırlar. İşte Şaman adı verilen din adamı bu dengeyi sağlamak­la görevlidir. Şaman, çağdaş medyumlar gibi, ruhlarla insanlar arasında aracılık eder. Şamanlığın aşırı kendinden geçmeye dayanan çok ilginç büyüsel törenleri vardır. Bu törenlerde Şaman, bir çeşit ölüp dirilme geçirir, vücudu parçalanır ve yeniden bütünlenir. Birçok bilim adamı gözlemcilerin anlattıklarına göre Şaman, kendinden geçtiği sırada, vücudunun parça parça edilip etinin yendiğine ve kemiklerinin kırıl­dığına gerçekten inanmaktadır. Bilim adamları buna Şaman hastalığı demekte ve psiko-patolojik bir hastalık olduğu kanısını ileri sürmek­tedirler. Şaman hastalığına tutulan Şamanlar, ki bu hastalığa tutulma­yanlar Şaman olamazmış, mistik parçalanma adı verilen bir ruh durumu içine girmektedirler.”

Mircea Eliade ve loan Couliano, etnosemiotistlerin ( kavimlere ait belirtileri bulgulayanlar ) Şama­nizmin başlangıcını Şamana dair kostüm ve ritüeller içerdikleri için M.Ö. 1000 yıllarına tarihli Sibirya kayalarındaki resimle­re atfettiklerini bildirir. Çoğunlukla kökeninin Orta ve Kuzey Asya’ya (Turca-Moğol toplumlar, Himalayalılar, Finno-ougri­enler ve Arctiqueler/Kuzey Kutbu toplumları) dayandığı kabul görmüştür ve otantik Şamanizmin Kore, Japonya, Çin-Hindi ve Kuzey ve Güney Amerika’da görüldüğü bilinmektedir. Şama­nizmi Dinler arihi Sözlüğü’nde ise aşağıdaki gibi tanımlamışlardır:

” Doğrusunu söylemek gerekirse Şamanizm, bir din değildir. O ancak, gayesi, benzer olmakla birlikte görünmeyen ruhlar alemiyle irtibat kurmak ve beşeri faaliyetleri yönetmede bu ruhların desteğini elde etmek olan vecdi ve tedaviyle ilgili metotlar bütünüdür. Orta ve Kuzey Asya’ya ait bir olgu olmasına rağmen Şamanizmin, bütün kıta­ların dinlerinde ve tüm kültürel alanlarda uygulandığı görülür. Şaman terimi, Tunguzca’dır ve “büyücü” manasına gelir. Türkler’ de ortak ola­rak kullanılan kam kelimesi, Şaman’ı gösterir.Yakutlar, Kırgızlar, Ka­zaklar, Özbekler ve Moğollar Şaman için başka terimler de kullanırlar. Moğol istilaları çağındaki büyük Şaman ‘beki’ dir. Muhtemelen bu, Türkçe’deki ‘beg’ den gelir ki daha sonra bey olmuştur. Müslüman ta­rihçiler bizzat Cengiz Han’ a Şamanik güçler atfederler.”

Yaşar Çoruhlu, İç ve Orta Asya Şamanizmine ilişkin olarak ruhlar alemiyle ilişki kurmak ve tedaviyle ilgili yöntem olduğu tanımında hemfikirdir. Bu bölgede görülen Şamanizmi şöyle tanımlamıştır:

“Şamanizm, milattan önceki yıllardan bu yana Türklerin ve çevrele­rindeki toplulukların, İç Asya ve Orta Asya’da yaşadıkları bölgelerde uyguladıkları ve Şaman ya da kam adı verilen din adamları aracılığıy­la gerçekleştirilen bir inanç ve uygulamalar bütünüdür. Bazılarına göre bir dini ifade eden bu terimin karşılık geldiği inanç sistemi, aslında İslamiyet, Hıristiyanlık, Budizm gibi tam anlamıyla teşekkül etmiş bir din değil tanrılar, ruhlar ve insanlar arasında ilişki sağlayan bir sistem ve tekniktir. Başka bir görüşe göre ise bir din ol­makla birlikte bu, onu tümüyle kavrayabilecek yeterli bilgiye sahip olmadığımızdan açıkça ortaya konulamamaktadır.

Şamanizm sözcüğü Tunguzca’daki Şaman isminden gelmektedir. Bu sözcük Rus bilim adamları aracılığıyla bilim terminolojisine girmiştir. Türk topluluklarında Şaman teriminden çok kam sözcüğü kullanıl­mıştır; bu yüzden söz konusu inançlar bütününe Kamcılık demek de mümkündür ya da Orta Asya’nın bazı bölgelerinde kullanıldığı gibi tanrıcılık veya tengircilik de denilebilir. Şamanizm, erken devir Türkleri ve onların komşuları arasında çok daha eski çağlardan itibaren totemist inançlar, ata kültleri, hayvan kültleri, doğa kültleriyle birlikte görülmektedir.”

Şamanın ortak özelliklerini belirlemek çok güç değildir. Şaman, ruhgüderdir. Gökyüzüne ve yeraltına gidebilir, bura­lardaki tanrılar ve ruhlarla iletişime geçebilir. Bu sihirli uçuş da Şamanın ortak bir özelliğidir. Şaman bu kozmik düzlem­lerde ruhlarla ve iyi ya da kötü tanrısal güçlerle iletişim ku­rar, arabuluculuk yapar, kayıp ruhun peşine düşerek bedenine dönmesini sağlar ve ölülerin ruhlarını gitmeleri gereken yere güder. Şamanlar ateşe egemendir, Hint fakirleri gibi kor ha­lindeki ateşle oynar, onu yutar, üzerinde yürür ve ne kendisi ne giysisi yanar. Şamanlar otacıdır, sağaltıcıdır. Ancak Şaman­ların otacılığı büyücü-hekimlerle tıpatıp aynı değildir. Belki en önemli ortak nitelikleri ise esrimeyi iradi olarak yaşamala­rıdır. Sıklıkla Şamanın bir hayvan anası olur, çoğunlukla bu bir kuştur, adayı evren ağacının dalındaki yuvasına bırakır, yani ruhunun Şaman olarak olgunlaşması için kuluçkaya bı­rakır.

Şamanın göğe çıkışı için ip, merdiven gibi nesneler simgesel olarak kullanılmıştır. Göğe çıkış ve bunun için kullanılan hay­van ya da merdiven gibi motifleri her yerde ve farklı alanlarda da görmekteyiz.Tanrılar gibi olmak, insanın sınırlarını aşmak, ölmeden gökyüzüne çıkmak … Hayvan anadan doğmak ya da hayvanların dilinden anlamak motifi de yeniden doğumun, baş­kalaşmış olarak doğmak anlamını karşılamaktadır. Başka birine dönüşmüş, yeni yetenekler ve niteliklerle doğmak, başka bir ya­şama doğmak.
Şamanın yardımcı ruhlarının hayvan biçimli olması ya da Şa­manın hayvanların dilinden anlaması da başkalaşımın bir çeşidi­dir. Hayvanların ruhunun Şamanizmde ata ruhlarınkine benzer bir işlevi olduğunu belirtir Eliade:

” ‘Hayvanların dili’ aslında ‘ruhların dilinin’ bir değişik biçiminden ibarettir ki bu da -az sonra ele alacağımız- Şamanların gizli dilidir. Daha önce şu noktaya dikkat çekelim: Bir yardımcı ruhun hayvan biçimi altında hazır bulunması, bununla gizli dilde yapılan konuşma ya da hayvan-ruhun Şaman tarafından (maske,jestler, dans vb yoluyla) canlandırılması gibi olaylar, Şamanın olağan insanlık durumunu bıra­kıp gitmeye -tek sözcükle “ölmeye”- yetenekli olduğunu gösterme­nin çeşitli yollarıdır. Nihayet, en eski avcı toplulukların dinlerinin temel öğesini oluşturan, insanla hayvan arasındaki mistik dayanışma kavramını da hesaba katmak gerekir. Söz konusu dayanışma yüzün­den ve sayesinde, bazı kişiler hayvana dönüşebilme, hayvanların dille­rini anlama ve öngörülerini, gizli güçlerini paylaşabilme yeteneğine sahiptirler. Ne zaman bir Şaman hayvanların varoluş tarzına katılmayı başarsa, insanla hayvanlar dünyası arasındaki kopmanın henüz gerçekleşmediği mitsel zamanlarda geçerli olan durumu yeniden kurmuş olur.”

Şaman olmanın gerekleri bölgeden bölgeye değişmekle bir­likte bazı ortak paydalar vardır. Bunlarda yöntem değişebilmekteyse de gerçekleşen olay aynıdır: Acı çekme, sırra erme, ruhlar ve yaşlı Şamanlarca eğitilme, ölme ve yeniden doğma. Sembo­lik ölüm ve yeniden doğum her yerde görülmektedir. Pek çok yerde Şaman kendi iskeletini seyreder, bedeni parçalanır, kimi yerde kazanda kaynatılır kimi yerlerde atalarının ruhları ya da kötü ruhlar tarafından kanı içilir ama mutlaka daha sonra ke­miklerin üzerinde yeniden et biter ve pek çok yerde de organ­ları çıkarılıp yerine bundan sonraki hayatı için yetiler ve bunları kullanmasına yarayacak yeni organlar, parçalar konur, işte bunlar olduktan sonra da Şaman dirilir. Sembolik ölüm deneyiminde genellikle Şaman belirli bir süre ölü gibi, neredeyse nefes alma­dan yatar.İskeletin üzerinde yeni et bitmesi, adayın parçalan­dıktan sonra kemiklerinin birbirine bağlanarak iskeletin tekrar oluşturulması, Şaman adayının kendi iskeletini seyretmesi gibi unsurlar sıklıkla görülür ve adayın başka bir kipte varlık göste­rerek iskeletini seyrediyor olduğunu düşündürür bizlere. Eski­molarda da Sibirya’da da görülen iskelete indirgenme işleminin önemini, Şaman giysisinin üzerindeki iskeleti temsil eden şekil­lerin olması da gösterir:

“( . . . ) avcı ve çoban halkların manevi ufku içinde, kemik hem insan yaşamının hem de tüm hayvanların pay aldığı ” büyük yaşam ” ın öz kay­nağını temsil eder. Kendini iskelete indirgemek, bu Büyük Yaşam Ana’nın “karnındaki” yerini tekrar almakla, yani baştan aşağı yenilen­mekle, mistik bir biçimde yeniden-doğmakla, eşdeğerlidir. Buna kar­şılık OrtaAsya’ da rastlanan ve köken ya da hiç değilse yapı bakımından Budizm ve Tantrizmden gelme kimi meditasyon tiplerinde, iskelete indirgenme daha çok metafizik bir değer, dünyadan el etek çekme anlamını taşır: Zamanın eyleminden önce davranmak, yaşamı düşünce yoluyla gerçekte olduğu şeye, yani sürekli dönüşüm içinde geçici bir yanılsama durumuna, indirgemek … “

Bu duruma, Şamanın olağan insanlık halini aşmış olduğu Matrena adlı kadın Şamanın anlattıklarından çıkarılabilir ki sözlerinin Uzakdoğunun varoluş anlayışına ne kadar uyumlu olduğu açıktır. Bu alandaki ünlü araştırmacı G. V . Ksenotov ka­dın Şaman Matrena’nın anlattıklarını dinlemiştir:

“Onlar ilkin başımı kesip, yurdun kereveti üstüne koydular. Sonra kemik sırasına göre, bedenimi parçalara ayırdılar. Kesip aldıkları her et parçasını dokuz kazık üstüne gerdiler. Sonra hepsi bir araya gelip et­leri yemeğe başladılar. Derken danalara hastalık getiren cüce bir cin ahırın orta direğinden çıktı ve öteki cinlerin yediklerinden arta kalan kemikleri toplayarak az önce soyulmuş taze kayın ağacı kabuklarının üstüne koydu. Bundan sonra canım yeniden bedenimin içine girdi. Ben de ayağa kalktım. ( … ) Ben önce Tunguz milletinin Şamanı idim. Bir gün kayıp olan geyiklerimi ararken tuzağa takılıp öldüm (tuzak mızraklı idi). Sonra Sahaların (Yakutlar) ortasında ikinci defa doğ­dum. Bu sırtımdaki delik ilk ölümüme sebep olan mızrağın deliğidir. Gelecekte de böyle olacak ve ben köpeği çok olan bir milletin orta­sında doğacağım.”

Matrena hem ölüp dirilişini, “canının bedenine tekrar girdi­ğini” anımsamaktadır hem önceki yaşamlarını ve hatta sonra­ki yaşamının nasıl olacağını bilmektedir. Eliade’nin Budist ve Tantrik anlayış için söz ettiği yaşamın “sürekli dönüşüm içinde geçici bir yanılsama durumuna” indirgenmesi Matrena’nın sözle­rinde, anlattığı yaşam deneyimlerine ve bunların hatırlanmasına koşut olarak görülmektedir. Yeniden doğumun görüldüğü ge­leneğe, inanca dair pratiklerde görülen, öncelikle sırra er­mekle ve ölmekle ya da ölümden dönmekle kazanılan aşkınlık Matrena’nın sözlerinde duyulmaktadır.

Şamanlığa çağrı kalıtsal olabilir ancak bu her yerde zorun­lu değildir, kimi yerlerde Şaman olacak kişiyi ruhlar seçer ve bu durum, adayın gösterdiği belirtilerden anlaşılır. Ancak her şartta Şaman adayı belirtilen aşamalardan geçmektedir. Seçilmiş olan, ergenlik dönemi yaklaşırken belirtiler göstermeye başlar, yalnızlıktan hoşlanır, ormana, dağlara çekilir ve orada bir vahşi gibi doğal ortamla özdeşleşir, hayvanları dişleriyle parçalayarak yer, uykusunda şarkı söyler, ağlar, kendini ateşe, suya atar. . . Sır­ra erme için önemli yaşantılardır başlangıçta deneyimledikleri. Böylece onun seçilmiş kişi olduğu anlaşılarak yaşlı bir Şamana götürülür. Şamanlığın kalıtsal olarak geçmesindeyse her zaman en büyük oğul değildir Şaman adayı, bunu belirlemede kriter daha ziyade niteliktir. Ayrıca eğer ruhlar onaylamazsa Şaman olacağı düşünülen kişi başarısız olmuş demektir. Şamalık sü­recine girişte önemli olan esrime deneyiminin başarılı şekilde yaşanması, bunun ruhlarca onaylanmasıdır. Bu olmazsa eğitime devam edemez. Şimdiden erginleme törenleriyle benzerlikler görülebilmektedir.

Şamanizm, özelikle de Şamanik esrime için açıklamalar geti­rilmeye çalışılmıştır. Coğrafi koşulların etkili olduğu, Kutuplarda yaşayanları sinirsel sürçme eğilimleri, Arktika histerisi, kalıtsal akıl hastalığı, epilepsi … Ne var ki pek çok bölgede de Şaman­lar son derece sağlıklı, zihinsel açıdan dengeli kişilerdir, Sibirya, Kuzey Asya, Amazonlar, Arika Şamanları gibi. Ancak başka bir ortak noktaları vardır, toplumun içinde diğerlerinden ayrılarak tekilleşmeleri. Bu, gerek sakatlıkları, zayıflıkları gerek sırra erme sürecinin getirisi olarak deneyimledikleri kutsalla toplumun kalanına göre dolaysız bir ilişki kurmaları düşünüldüğünde an­laşılabilir olmaktadır, Eliade’nin çok yerinde ifadesiyle, “ken­dilerini seçmiş olan dinsel formun (tanrı, ruh, ata,vb) yaşantısını oluştururlar.” Şaman, göğe çıkıp yeraltına indiği gibi, yolunu bulamayacağından korkan ya da ayrılmak istemeyen ölü ruhları­nı yeraltında gitmeleri gereken gölgeler diyarına götürdüğü gibi, dalınç sırasında da ölülerle karşılaşır ve ölülerin ruhları ya da yeraltı diyarının sakinleri Şamanın ağzından konuşur. Bu kadarı bile Şamanın canlıların yaşamındaki yasalarla sınırlı olmadığının, sıradan insanlık durumunu aştığının ve kutsalın alanına girmek için yetkin olduğunun göstergesidir.

Kaynak : Vampirin Kültür Tarihi, Gülay Er Pasin .

Yüzüklerin Efendisi romanında yer alan en önemli karakterlerin hangi mitolojilerden alındığını karşılaştırmalı ve detaylı olarak anlatan inceleme-araştırma çalışması yayımlandı. Bugüne kadar sayısız araştırma yapıldı. Kitaplar, makaleler yazıldı. Ancak tam anlamıyla deşifre edilemedi. Bu konuda rehber bir kitap olacak. Kısacası, Tolkien’in romanı yazarken yaptığı kokteyli nasıl hazırladığını göreceksiniz. Bunun yanında Türk kültürünün diğer kültürlerle olan derin bağlarını da. Röportaj için buraya tıklayın. Kitabı imzalı satın almak için buraya tıklayın. Kitabı indirimli satın almak için buraya tıklayın.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here