SATAN ( Şeytan) Kavramı


SATAN

Eski İbrani elyazmalarına göre Satan, görevi insanı tanrının gözünde küçük düşürmek olan bir  suçlayıcıdır. İnsanın temel yapısının kötü,eksik ve değersiz olduğunu göstermeye ve de onun Cennet’e giremeyeceğini ispatlamaya çalışır. Satan yüklendiği bu önemli görevi  yüzünden çoğu zaman dinsel müfessirlerler yani yorumcular tarafından insanın baş düşmanı olarak görülür ve gösterilir.

Hristiyanlıkta, Devil (İngilizce konuşan kesimde) ismiyle bilinir.İngilizce’deki “Devil” kelimesi, Eski Yunanca’daki Diabolos’tan gelir. Diabolos, “Suçlayıcı” demektir. Devil genellikle boynuzlu olarak tasvir edilir ve 2 sayısı ile sembolize edilir. İki (II) geleneksel olarak Devil’in sayısıdır çünkü yaratıcıyı gösteren Bir’in (I) zıddıdır.Devil aynı zamanda bir çok değişik isimle de tanınır. Bu isimlerin en tanınmışları: Şeytan, Satan, Old Nick, Karanlıklar Prensi ve Lucifer’dir

Satan’ın kişiliği insanı tek tanrı imanından ayıran bütün kurnazlıklar ve kötülükler üzerine kuruludur ve Tanrı ile olan savaşında takipçilerinden sadece itaat beklemez. Aynı zamanda onları kudret ve zenginliklerle de donatır.Batı ülkelerinde Satan ismi kadar popüler olan bir isim de Lucifer’dir. Aslında çoğu otorite Lucifer’i Satan’ın değişik bir ismi olarak değil de başka bir varlık, Cennet’ten kovulduğu zaman Satan’ın takipçilerinden biri yani “Düşen meleklerden” biri olarak kabul ederler.

LUCIFER

Cehennemin en güçlü prenslerinden biri olarak kabul edilir. Birçok demonolojist onun, Satan’ın orjini olduğunu düşünür. Bu durumda Lucifer, Satan’ın kovulmadan önceki ismi olmaktadır. Lucifer’in “Gözcüler” denilen ve dünya kadınlarıyla yaşamak için Cennet’ten ayrılan meleklerin lideri olduğuna da inanlılır. Çok yakışıklı bir genç olarak tasvir edilir ve bazen “Sabah yıldızı” olarak nitelendirilir.

Ortaçağ hurafelerinden kaynaklanan bu inançların haricinde Lucifer genel olarak Şeytan, İblis, Satan ile eş anlamlı bir isim olarak  kullanılır. Esas olarak Eski Roma’da Sabah Yıldzı’na verilen isimdi. “Işık getiren melek” anlamındadır. Hırıstiyanlık yaygınlaştıktan sonra  halkın eski dinlerlerle ilişkisini kesmek ve mistik konularda tek hakim olmak isteyen Kilise bütün eski tanrıları şeytan, demon ve kötülüğün temsilcisi ilan etti. Lucifer de aynı şekilde, Kilise tarafından şeytan haline getirilmiş olan bir Eski Roma tanrısının ismidir. Yukarda bahsedilen fiziksel görününü de Roma tanrısı olduğu dönemlerden kalmadır. Yahudilik ve Hıristiyanlık’taki geleneksel Şeytan anlayışını gördükten sonra şimdi de İslami Şeytan anlayışını görelim.

Bunu da okuyabilirsiniz  Mayaların Kutsal Kitabı Popol Vuh

İBLİS

İblis ismi gerçekte Kur-an’da geçen bir isimdir ve gerçekte de  Şeytan’ın özel ismidir. Yani Nasıl ki, Allah Tanrı’nın özel ismiyse ve ondan başka hiç bir varlığa Allah denilemezse, Herhangi bir konu  içinde mesela “Eski Yunan Tanrıları, Eski Mısır tanrıları” denilebilir fakat “Eski Yunan Allahları, Eski Mısır Allahları” denilemezse, İblis de Şeytan’ın özel ismidir. Tek bir varlığı anlatır. Bunu bu derece vurgulamamın sebebi ise günümüzdeki, “Dublaj Türkçe’si” yüzünden yani değişik dizi ve filmlerin, Türkçe bilmeyenler tarafından, Türkçe seslendirilmesi sayesinde İblis isminin artık “İblisler” şeklinde çoğul  bir isim olmasıdır.

Bir cins isim olan Demon kelimesinin Türkçe veya Türkçe olmasa bileİslami karşılığını bilmedikleri için İblisler diye Türkçe’ye çevirendüblaj yönetmenleri, Türkçe’yi, Dublaj türkçesinden öğrenen gençliğe, İblis’i bir cins isim olarak öğrettiler.Kur-an’da İblis ya da Şeytan’ın Cennet’ten kovuluşundan önceki özgün durumu hakkında fazla bir bilgi yoktur. Daha doğrusu hiç bilgi yoktur. Buyüzden İblis hakkında kovulma olayından öncesine dair verebileceğim bilgiler İslam efsaneleri ile sınırlıdır. İblis, Lucifer isminin değilse bile Batı dünyasındaki bugünkü Lucifer  kavramının İslami karşılığıdır. İslami geleneklere göre İblis, Şeytan’ın Cennet’ten kovulmadan önceki ismidir. İnanışa ve rivayetlere göre Allah, bütün canlıları yarattıktan sonra İblis’i, dünya göğüne hakim tayin eder. İblis, Cennet’in bekçileri oldukları söylenen bir kabiledendi ve dünya göğüne sahip olmasının yanısıra Cennetin bekçilerindendi. Bu yüzden de gurura kapılarak övünmeye başladı. Allah onun bu duygusunu bildi ve meleklere “Ben yeryüzünde bir halife kılıcıyım” dedi, Yani insanı yaratma kararını açıkladı. Bir başka rivayete göre Adem yaratılmadan önce yeryüzünde cinler vardı. Alah, İblis’i cinlere hakim olarak gönderdi. Bin yıla yakın bir zaman İblis görevini başarıyla yürüttükten sonra semaya çıkartıldı ve İblis ismini o zaman aldı (Yani bir tür terfii etti).

Eddahhak’tan İbn-i Abbas’ın naklettiğine göreyse İblis, Allah’a asi olan ve yeryüzünde cinayetler işleyip, fesat çıkartan cinlerle savaşıp onları öldürdü (Adem’den önce). Buyüzden gurura kapılıp, kendisinin üstün bir varlık olduğuna inandı.Bir diğer rivayete göre de İblis, meleklerin kovaladığı cinlerdendi.

Bunu da okuyabilirsiniz  Türklerde Vampir Miti

Melekler onu esir alıp, semaya götürdüler. O zamanlar İblis küçüktü.O da diğer meleklerle birlikte Allah’a ibadet etmeye başladı ve çokileriye geçti fakat Adem yaratılınca secde etmekten kaçındı. Allah “İblis müstesna. O sede etmedi. İblis cinlerdendir” dedi. Bu da İblis’in diğer meleklerden ayrı bir soydan geldiğini gösterir.

Şöyle veya böyle, rivayetler konuyu hem renklendiriyorlar hem de bazı noktalarda birleşiyorlar. Rivayetleri bir yana bırakırsak, Kuran’da mevcut olan ayetlere göre İblis’in Adem’e secde etmekten kaçındığı ve cennetten kovulurken Allah’ın İblis’e “Sen bekletilenlerdensin” demesi de, başka bekletilenlerin de olabileceğini açıklar. İblisten başka bekletilenler ya da İblis’i izleyen melekler aşağıdaki “Düşen melekler” bahsinde anlatılacaktır.  Gene rivayetlere göre Cennet’ten kovulduktan ve dünya’ya inişindensonra şehvet hissine de sahip olan İblis’in, kendisine yardımcı tayin ettiği beş oğlu olmuştur: Sebr, A’ver, Mes’ut, Dasim, Zilennbur. Yeryüzüne inişinden sonra İblis, Şeytan ismini alır. ve kendisine şeytanlardan ve cin şeytanlarından yardımcılar tayin ederek faaliyette bulunur. Çok şüpheli bir hadise göreyse İblis’in tahtı deniz üzerindedir.

ŞEYTAN

Kur-an’da, Batıdaki gibi Lucifer, Satan, Devil, Diablo, Demon gibi değişik özel veya cins isimler görülmez. Bütün türler sadece üstü kapalı olarak anlatılır. İblis, Şeytan, Tagut, İfrit ve Cin isimlerinden başka isim geçmez. Bu beş isimden sadece İblis özel isim olarak tek bir varlığı anlatırken Şeytan ismi Bazı ayetlerde özel isim olarak kullanılırken bazı yerlerde bir gurup varlığı tarif etmek için “Şeytanlar” şeklinde kullanılır. Müslümanlık’taki, çoğul olarak kullanılan Şeytanlar ismi, batıda Demonlar olarak ayrı bir sınıfı anlatır. Kuran’da belki Arapça’da gereken kelime, isim veya kavramların olmamasından belki de özellikle, konu hakkında fazla derine inmemek  için bazı şeyler tam anlatılmamıştır. Sonuç olarak Kuran’da bilinmesi istenen şeyler ve gerekli mesajlar vardır. Bazı gereksiz kavramlarla kafaları karıştırmak gerekli görülmemiş olabilir. Her ne sebepten olursa olsun bu sebeplerden dolayı İslami kavramları ayırmak ve izah edebilmek zordur. Esas olarak Şeytan, Evren’in, kötülüğe teşvik edici ve şerrinden sakınılması gereken gücüdür. Bununla beraber İslami Şeytan kavramı Hıristiyanlıktaki kadar korkunç değildir. Mantıksal olarak böyle bir düşünce yürütmek mümkündür. İnanışa göre, Hz.İsa, Şeytan tarafından sınavdan geçirilmiştir, Hz.Muhammed ise Şeytan’ı kovalamış, taşlamış veya yakalamıştır. Şu veya bu şekilde ona karşı daha aktif bir manevi veya fiziksel üstünlük ortaya koymuştur. Her iki peygamberin de Şeytan’ın bizzat kendisi ile karşılaştıklarına dair kesin bir rivayet veya delil yoktur. İncil, İsa’nın Baalzebub ile karşılaştığını yazar. Baalzebub ise, Sineklerin Tanrısı ya da Sinek Tanrı anlamında olan bir isimdir. Baalzebub, putprestlik dönemilerinden kalma eski İbrani tanrılarından biridir. Dolayısıyla karşılaşıldığı söylenen güçlerin ne olduğu kesin olarak belli değildir fakat yukardaki özellikler dinlerin müridlerinde inanç ve korku olarak kendilerini gösterirler. Genel olarak Şeytan ismi tekil, özel isim olarak ele alınırsa İblis’in kovuluşundan sonraki ismidir. Çoğul olarak ele alınırsa, Demon’ların karşılığıdır. Tabii Kuran’da demon isminin karşılığı olabilecek başka  isimler de vardır. İslami Şeytan’ın fonksiyonları Hrıstiyan  inancındaki gibi ölüm, öldürmek, Tanrı ile savaşmak değildir. O, baştan çıkartıcıdır. Kötü yola sevk eder ve her türlü suça teşvik edicidir.

Bunu da okuyabilirsiniz  Hint Ezoterizmine Giriş

TAGUT

Kur-an’da, İblis ve Şeytan isimlerinden başka görülen üçüncü demon  türüdür. Ettagut da Şeytan ismi gibi bazen tekil ve bazen de çoğul  olarak kullanılır. Onun fonksiyonları iyiden daha az iyiye ve kötüye çevirmektir. Kumar, içki, zevk ve inkara yöneltip, ilahiyatı unutturur.

Kaynak  :

1. Bilinmeyen Yönleri ile SATANİZM  – Bülent Kısa

2. Wikipedia


1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,