Satanizm Nedir?


Satanizm, Şeytan’ı veya şeytan simgesini yücelten, ve bazı mezheplerinde şeytana tapmayı emreden öğreti. Şeytan kavramı için tıklayın

Satanizm, teistik satanizm ve ateistik satanizm (Laveyan satanizm) olmak üzere ikiye ayrılır. “Teistik satanizm” Şeytan’ın ruhani varlığına tapınılan, orta çağ kökenli satanizm türüyken; “ateistik satanizm” şeytan’ın sembol veya felsefi bir simge olarak kabul edildiği, ve bu simgenin dini inançlar başta olmak üzere; ortak değerlere karşı yüceltildiği satanizm türüdür.

Ters dönmüş haç, günümüzde satanizmin sembollerinden biri olarak kullanılmaktadır.

Bir diğer önemli sembolü ise Baphomet’tir daire içerisinde ters yıldız çizilerek ifade edilir.Baphomet veya Bafomet, 14. yüzyıl başlarında Katolik Kilisesi tarafından aforoz edilen Tapınakçıların taptığı iddia edilen şeytanî figürdür.

sembolseytan cross-anti

Ateistik satanizm, ABD’li Macar asıllı Anton Szandor Lavey tarafından kurulan Şeytan Kilisesi ile ortaya çıkıp şekillenmiştir.

Türkiye genelinde Satanizm denilince akla gelen şey, garip kıyafetler giyip dövme yaptıran ve metal müzik dinleyen gençler ve Şeytana tapınmadır fakat bahsedilen satanizm hangi Satanizm’dir? Bu iyi bir sorudur çünkü günümüzün dünyasında Satanizm artık değişik şekillerde tasnif edilmiştir. Aslında, dünya çapında bakılırsa, bizde zannedildiğinden daha yaygındır. Nasıl ki, Müslümanlık’ta değişik mezhepler ve her mezhebin içinde değişik tarikatlar, değişik felsefeler varsa Satanizm’de de değişik ekoller vardır. Bazı
noktalarda hepsi buluşuyor olsa da Tek bir Satanist felsefe yoktur. Günümüz Satanist ekolleri en kaba şekilde aşağıdaki gibi ayırmak mümkündür.

ORTAÇAĞ SATANİZMİ

Ortaçağ Avrupasındaki Satanizm. O dönemlerde Satanizm diye bir isim ortalarda görünmese de Pagan dinlere bağlı olan, Eski ayinleri yapan ve tanrılarını kutlayanları Kilise, Şeytan’a tapar olarak nitelendirirdi. Apayrı bir ekol olmasına rağmen Witchcraft Şeytan tapımı ile birleştirilmiş ve Witch’ler Şeytan’la anlaşma yapmışolarak kabul edilip, işkence altında öldürülmüşlerdi.

Paganizm için buraya tıklayın.

HRİSTİYAN ŞEYTANINA TAPANLAR

Bu ekol Şeytan’ı, yukarda “Hristiyan Şeytan’ı” ve Geleneksel Şeytan kavramları olarak gördüğümüz gibi kabul ederler. Ayinlerinin ana yapısı Hıristiyan kilisesinin Aşai Rabbani ayinini çarpıtmak, Kilise
ve İsa’ya küfredip aşağılamak üzerine kuruludur.

MODERN SATANİZM

Modern Satanizm’in en başta gelen öncülerinden biri de Anton Le Vay’dır. Modern Satanizm’de genel olarak tek bir varlık olarak mevcut olan bir Şeytan kabul edilmez. Şeytan’ı, İnsanın içindeki istekler, Dinsel ve ahlaksal baskılardan kurtulma meyli ve isyan duygularının uyanışı gibi şeyler için birleşik bir sembol olarak kabul ederler.

KÖTÜLÜĞE TAPANLAR

Bu kesim daha değişik yapıdadır. “Genel olarak çok sorunlu kişilerden oluşan topluluklardır” demek yanlış olmaz. Aslında kendilerini “Kötülüğe tapanlar” diye tanımlamazlar da. Bu isim benim kullandığım bir deyim. Bu insanlar genel olarak, insan kurban etme, cinayet, hayvanlara ve insanlara işkence, tecavüz ve kötü olarak nitelendirilen herşeyi uygularlar. Ayrıca bu kesim içinde herhangi bir Satanist ayin yapmayan hatta kendisini Satanist olarak nitelendirmeyen guruplar da vardır. Bu tür Satanizm kitabımızın inceleme alanı dışında tutulmuştur. Çünkü anlatılabilecek elle tutulur bir ayin veya felsefeleri yoktur. Sadece bu tür kişilerin yaptıkları ayinlerde 60000’den fazla insanın öldürüldüğü resmi kayıtlara geçmiştir.

Bunu da okuyabilirsiniz  Antik Mısırda İnsanın Fiziksel ve Ruhsal Unsurları

Spiritual Satanizm

Spiritual satanizm, teistik satanizmin alt kollarından birisidir. İçerisinde kara büyü ve çeşitli ritüeller barındırmaktadır.Okültizm ve maji ile yakın ilişki içerisindedir.

Spiritual satanizm, ruhani bir boyutta yaşadığına inanılan şeytan ile iletişim kurma, ondan yardım isteme veya şeytana tapınma gibi eylemleri de barındırır. Spiritual satanistlerin çoğunluk bir kısmı; Şeytan’ı bilge, insanlara yol gösterici ve dost bir varlık olarak görmektedir.

ATEİSTİK SATANİZM

Ateistik satanizm kavramı ilk olarak 1966 yılında Anton Szandor LaVey ile ortaya çıkmıştır.

Ateistik satanizm, Şeytan’ın yüceltildiği, ancak Şeytan’ın sembol veya bir öğreti olarak kabul edildiği satanizm türüdür. Şeytan’ın ruhani varlığına inanılmaz.

LaVeyan Satanizmi

LaVeyan satanizm, ateizm ve materyalizm temelli bir inanıştır. Felsefi yönden: bireycilik, egoizm, kısasa kısas ve belirli sınırlar dahilinde hazcılığı savunmaktadır.

LaVeyan satanistler birer ateisttir, ve Şeytan’ın varlığına inanmazlar Şeytan’ın varlığına inanmadıkları gibi, “Tanrı, Ruh, Büyü, Cennet, Cehennem” gibi doğaüstü kavramların hiçbirine inanmazlar. Laveyan satanistler materyalisttir. Metafizik kavramların hepsini reddederler.

LaVeyan satanizm, Şeytan kavramını doğa üstü bir varlık olarak kabul etmez. Şeytan’ı felsefi bir öğretmen, bir figür veya bir sembol olarak kabul eder. LaVeyan satanistlere göre, Şeytan; insanın vahşi doğasını temsil etmektedir. Şeytan, insanın içindeki hayvani duyguları, içgüdüleri ve dürtüleri temsil eder. İnsanlar içlerindeki bu içgüdüleri temel alarak yaşamalıdır. LaVey’e göre: İnsanlar tarafından uydurulan “Tanrı” kavramı bunları yasaklamıştır, ve günah olarak kabul etmiştir. Şeytan simgesi bunun tam zıttını oluşturmaktadır. Satanist bir birey, Şeytan’ın temsil ettiği bu kavramlara göre yaşamalıdır.

SATANİST MAJİKAL ORDER’LAR

Bu kesim mesela O.T.O. (Ordi Templi Orientis) gibi majikal kuruluşlardan oluşur. Büyü amaçlı kuruluşlardır. Evrenin negatif yanlarına yönelik çalışmalar yaparlar. Şeytan anlayışları Modern Satanizm’e yakındır. Zaten çalışmalarında Şeytan tapımı, Kara Ayin gibi şeyler yoktur. Sadece negatif ve işlerine gelirse zaman zaman da pozitif güçleri kullanma amacındadırlar. Çalışmalarının esası seks ve Kan’a dayanır. Yukarıda görülen diğer Satanist ekoller de dinsel ve büyüsel olarak ikiye ayrılsalar da bu tür Satanizm sadece Majikal bilgi ve güç amaçlıdır  çünkü Satanist’ten ziyade büyü sınıfındadırlar.

Bunu da okuyabilirsiniz  Şaman Olmak

OKÜLT – OKÜLTİZM

Büyü, Astroloji, değişik kehanet yöntemleri, medyumsal çalışmalar,Ruhçuluk, Cincilik, Simya, şifacılık, Tasavvuf, Kabala gibi akla gelebilen ve yanlış olarak, Gizli bilimler denilen hemen hemen her şeyi kapsamına alan bir deyim. Bu gibi şeyler üzerinde araştırma ya da pratik çalışma veya ikisini birden yapan kişilere de Okültist denilir. Bununla beraber herhangi bir falcı ya da medyum okültist değildir. Herne kadar Okültizm’i “Gizli Bilimler” şeklinde çevirmenin yanlış olacağını söylemişsem de daha açık anlaşılabilmesi için en iyi ifade olduğu için şunu söylüyorum, Okültist, Gizli bilimlerin bilim adamıdır. Bu konuların her biri hakkında az da olsa bilgi ve pratiği olmalıdır.

KARA AYİN

Kara Ayin (Black Mass), Kilise için bütün Satanik, kötücül törenlerin en güçlüsü ve Hıristiyan itikadı ile ahlak kurallarının reddedilişinin en son fiilidir. Ayin bir çocuk kurban etmeyi ihtiva eder. Bu da Şeytan’la senkronize olmanın ve ona biat etmenin en son aşamasıdır. Kara Ayin, Hıristiyan Ortodoks kilisesinin Aşai Rabbani ayinine yüz seksen derece zıttır. Mihrap çıplak bir kadının vücududur. Büyük bir haç ya kırık olarak veya, daha genel şekilde başaşağıya durumda bulunur. Aşai Rabbani ayinindeki kutsal şarap konulan kadeh, sidik ve sperm ile doldurulur. Kiliseden alınan kutsal ekmeğe tükürülür ve ayaklar altında çiğnenir. Bütün imkanlar kullanılarak mümkün olduğu kadar kirletilir. Merasim siyah renkli mumlarla aydınlatılır ve tütsüler iğrenç kokuludur. Çoğu zaman evham ve halüsinasyonlara, haydi bu iki deyimi eski Türkçe’ye tam olarak hakim olmayan gençler için biraz açalım. Yani kötü sanrılar ve hayallere sebep olan bohurlar yakılır. Ritüeli idare eden rahip siyah bir cüppe giyer. Rahibin çıplaklığının görünmesi için cüppenin önü açıktır. Başrahip yakarışını tecvid (Belli bir makama bağlı olarak müzikal şekilde. Mesela Kur-an’ın sesli olarak okunuşu gibi) ile okurken müridler küfürler ve hayvan sesleri ile mukabele ederler. Ayinin zirvesinde küçük bir çocuğun gırtlağı kesilir ve kanı tutulan kadehte toplanır. Bundan sonra başrahip mihrap olarak kullanılan kadınla çiftleşir ve diğer müridleri de kendiaralarında serbestçe cinsel ilişkiye girmeye teşvik eder. Bu şekilde diğer müridlerin de çiftleşmeleri ile ayin son bulur. Kara Ayin, dikkatli aşamalarla idare edilir. Olay, rahip ve müridlerin hislerini uyarıp serbest bırakacak şekilde tasarımlanmıştır. Kara Ayin’in en makbul şekli rahibin gerçek bir katolik papazı olduğu zamanlardır. Dualar Şeytan’a yöneltilir. Ondan güç almak ve onu memnun etmek gayesi taşınır. Böylece Şeytan’ın teveccühü kazanılır. Kara Ayin Hıristiyan kaynaklıdır. Ortodoks faaliyetlerinin kirletilmesine odaklanmıştır. Günümüzde de, dinsel ayinleri küçük düşüren ayinler hala Kara Ayin prensipleri ile yapılırlar.

Bunu da okuyabilirsiniz  Sümer Mitolojisi

Yukarda, o dönemlere ait olan ve bu dönemlerde de hala süren kara ayinlerin genel yapısını gördük Fakat Satanizm diye bir isim ya da inanç sistemi hala ortalarda yoktu. Her ne kadar Fransa’da XIV Louis  döneminde 1670’li yıllarda kralın metresi olan Madame de Montespan ve Abbe Guiborg tarafından tarafından bir çok çocuğun kurban edildiği, Şeytan’a yönelik Kara Ayinler yapılmışsa ve o dönemlerde yapılan başka Kara Ayinler varsa da bu uygulamalar Satanizm, yani şeytan tapımı anlayışı ile değil, Kara Büyü olarak yapılmaktaydılar. Şeytan kavramı için buradan

Örgütlenmeler

Şeytan Kilisesi

Şeytan Kilisesi, Anton Szandor LaVey’in 1969’da yazdığı Şeytani İncil’de ifade edilen satanizmi uygulayan dinî organizasyon. LaVey’in ölümünden sonra Şeytan Kilisesi’nin başına Peter Howard Gilmore “baş rahip” olarak geçmiştir.

First Satanic Church

Şeytan Kilisesi’nin baş rahibi Peter Gilmore’un düşünceleri ve faaliyetlerine karşı çıkan, Anton LaVey’in kızı Karla LaVey; “First Satanic Church” (İlk Şeytani Kilise) oluşumunu kurmuştur.

Set Tapınağı

1975 yılında Amerika’da, eski bir rahip olan “Michael Aquino” tarafından kurulan; Mısır tanrısı Set’e tapınma amaçlı okült organizasyon. Kimi çevreler tarafından teistik satanist bir organizasyon olarak tanımlanmıştır.

Dokuz Açılar Tarikatı

Daha çok küçük gruplar halinde Avrupa’da görülürler ve bazıları satanist olarak tanımlanır. Bünyesindeki iki ana grup dikkat çeker. Bu gruplar gelenekçidirler ve antik kaynaklara saygı gösterirler, daha keskin ve katı yaklaşımları vardır.

Şeytan Kilisesi tarafından düzenlenen satanist ayin..

satanist ayin

Kaynak : Bülent Kısa- Bilinmeyen Yönleri ile SATANİZM , Wikipedia


1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,

3 Comments

  1. Merhaba,
    Kaynak olarak Bülent Kısa’yı kullanmanız ve kendisine credit vermeniz fazlasıyla güzel. :)

Comments are closed.