Tanrısal Evren – Arapça Elif Harfinin Kökeni

0
738

NETER-KHERT
Eski Mısırlılar Evren’e ”Neter-Khert” ismini vermişti. Neter-Khert, bu dünya üzerinde var olan süptil planların genel ismidir Bu kelime aynı zamanda, “ölülerin ziyaret ettiği yer” anlamına da gelir.

Tanrısal Evren
Neter-Khert’in bir diğer anlamı da “Büyüsel-Tanrısal Evren”dir: Evren’e büyüsel kavramının yüklenmesi, evrende işjleyen ve sadece inisiyelerce bilinen kozmik yasaların varlığından dolayı idi. Evren kendisine özgü kozmik yasalarla işlemekteydi. Bu yasalar evrenin her bir noktasında geçerli olan değişmez prensiplerdi. Dolayısıyla dünyamızda da geçerli olan yasalardı bunlar. İşte dünya üzerinde de geçerli olan bu yasaları kullanabilme çalışmaları da “Majik Çalışmalar”ın temelini oluşturmaktaydı. Bu çalışmalar o denli ileri bir boyuta ulaşmıştı ki, Mısır tam anlamıyla majik bir kültüre bürünmüştü. Majik teknikleri kullanmak son derece olağan bir iş haline gelmişti. Mısır’ın Ölüler Kitabı ile ilgili çalışmalarıyla tanınmış
dünyaca ünlü araştırmacı E.A. Wallis Budge, “Neter” sözcüğünün üzerinde bir hayli durmuş ve bu sözcüğün ne anlama geldiğini ve Eski Mısırlı rahiplerce bu sözcüğe hangi anlamlar yüklendiğini farklı açılardan ele alarak ortaya çıkartmaya çalışmıştır. Budge’ye göre:

“Mısırlılar’ın Tanrı’ya ve her türdenı ruha ve herhangi bir insanüstü veya doğaüstü güce sahip olduğu
ileri sürülen her türden varlığa verdikleri genel isim Neter’dir.”

Evet… Tanrı ya da İlâhi Varlığın Mısır dilindeki karşılığı  “Neter’dir. Ezoterizm konusunda bir başka tanınmış araştırmacı Murry Hope ise, bu isimle ilgili olarak şu tespitlerde bulunur:

Kavramın hiyeroglif metinlerindeki kullanımıyla ilgili yoğun araştırmalar göstermektedir ki, hu kelimenin
hir yaşara niteliği ya da ölümsüzlük veya yaşamı canlandırma kuvvetiyle ilgili okluğuna işaret etme yönündedir.

Dikkat edilirse Neter ile ilgili tüm açıklamalar birbirini destekleyen kavramlar üzerinde odaklanmaktadır.
Hiyeroglifler’de Neter ve Neferler

elif-harfi-misirdan
Kısaca özetlemek gerekirse: Mısırlılar Neter-Khert sözcüğüyle, Tanrısal bir yönetimin bulunduğu, farklı boyutlardan oluşmuş hiyerarşik işleyişin geçerli olduğu bir evren modelini dile getirmişlerdir. Ölümden sonra serbest kalan ruhsal varlıklar, bu alemlerin çeşitli safhalarına gitmektedirler. Hatta sadece ölümden
sonra değil, ölmeden önce de. Mısırlı rahipler bu alemlerle irtibata girebilmekteydiler. Bu irtibat Mısır İnisiyasyonu’nun en temel hedeflerinin başında gelmekteydi. Nitekim Thot’un Kitabı’nda Yedi Küre vizyonuyla bu konu inisiyelere ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktaydı.

osiris-sozleri

NETER – KHERT’İN KATLARI
Neter-Khert’te Mısırlı rahipler tarafından ziyaret edilen pekçok bölge vardı. Mısır İnisiyasyonu’nun en derin sırlarından birini oluşturan Neter-Khert’i oluşturan bu bölgelerin Mısırlılarca nasıl tanımlandığını
ve bu tanımlamanın ezoterik bilgilerde ne anlama geldiğini önce kısaca özetlemeye çalışalım. Daha sonra bunların ayrıntılarını tekrar ele alacağız:

1- MAATİ SALONU:
Kişinin geçmiş söz ve davranışlarmın gözden geçirildiği yer. Bu dünya ile öte alem (Spatyom) arasmdaki tampon bölgedir.
2-ARİTLER:
Arit kelimesi “KabulSalonu” demektir. Ruhun öldükten sonra ilerlediği yedi kabul salonu vardır. Bunlar aynı zamanda bedeninden ayrılmış olan varlığın geçip bitirmiş olduğu satlıaları temsil eder.
3-TUAT:
Oniki kısma ayrılır. Tuat kelimesi “Astral Mekân” (Spatyom) anlamına gelir.
4- OSİRİS’İN EVİ:
Yirmibir Pilon’a ayrılır. Pilonlar sübtil dünyadaki farklı safhalardır. Spatyom’un üst merhalelerini ve Ruhsal İdareci Planları ifade eder.
5- AATLAR:
Onbeş tane aat vardır. Kelime olarak “Bölümler” anlamına gelir. Aynı zamanda geçirilen şuur halleridir.
6- SEKHET-HETEP:
“Barış ve Beslenme Tarlası”dır. Dört ana bölüme ayrılır. Ruhun ulaşacağı en üst düzeydeki planın adıdır.
İşte tüm bu planları da Tanrılar yönetmekteydi…

Yüzüklerin Efendisi romanında yer alan en önemli karakterlerin hangi mitolojilerden alındığını karşılaştırmalı ve detaylı olarak anlatan inceleme-araştırma çalışması yayımlandı. Bugüne kadar sayısız araştırma yapıldı. Kitaplar, makaleler yazıldı. Ancak tam anlamıyla deşifre edilemedi. Bu konuda rehber bir kitap olacak. Kısacası, Tolkien’in romanı yazarken yaptığı kokteyli nasıl hazırladığını göreceksiniz. Bunun yanında Türk kültürünün diğer kültürlerle olan derin bağlarını da. Röportaj için buraya tıklayın. Kitabı imzalı satın almak için buraya tıklayın.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here