Yenilenebilir Enerji Nedir? Avantajları ve Dezavantajları


Yenilenebilir enerji, “enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilen enerji kaynağı” olarak tanımlanır (Akaydın, 2005). Uyar (2004)’e göre de Yenilenebilir enerji, “doğanın kendi evrimi içinde, bir sonraki gün aynen mevcut olabilen enerji kaynağı” olarak tanımlanıyor. Yenilenebilir enerjilerin diğer enerji türleri gibi (kömür, petrol, doğalgaz vb.) bitip tükenme gibi riskleri yoktur, sonsuzdurlar. Bu enerji türüne “torunlarımıza kalacak enerji” de diyebiliriz. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının fosil yakıtlara avantajı, çevreyi kirletmemesi, doğaya ve canlılara dost olmasıdır. Buna karşılık dezavantajları da var. Coğrafi olarak her yerde bol bulunmuyorlar; ayrıca yoğun enerji formları olmamaları nedeniyle geniş alanlardan toplanmak zorundalar. Ancak daha hızlı gelişmelerinin önündeki en büyük engeller, hidro ve rüzgâr dışındakilerin şimdilik pahalı olmaları yanında, mevcut enerji üretim ve tüketim sistemlerinin değişikliklere yavaş yanıt veriyor olması (Altın, 2002).

Yenilenebilir enerji kaynaklarını şu şekilde sıralayabiliriz: Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, okyanus enerjisi, hidro enerji ve hidrojen enerjisi.

Fosil yakıtları esas alan enerji kullanımı; yakıt konusunda dışa bağımlılık, yüksek ithalat giderleri ve çevre sorunları gibi önemli olumsuzlukların yanında, dünya fosil yakıt rezervlerinin hızla tükenmesi sebebiyle yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini arttırmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları, sürekliliği nedeni ile sürdürülebilir olmasının yanında dünyanın her ülkesinde bulunabilmesi ile de büyük önem taşımaktadır. Ayrıca çevresel etkileri, yenilenemeyen enerji kaynaklarına oranla çok azdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, mevcut teknik ve ekonomik sorunların çözümlenmesi halinde 21. yüzyılda en önemli enerji kaynağı olacağı kabul edilmektedir.

Avantajları

– Temiz olmaları
– Hava kirliliğini azaltmaları
– Su kirliliğini azaltmaları
– Sera etkisini azaltmaları
– Çekirdeksel kirliliği azaltmaları
– Toprak erozyonunun azalması ve flora ve faunanın korunması
– Yenilenebilir (tükenmez) olmaları
– Yerli olmaları
– Ekonomik olmaları
– Dışsal (toplumsal) maliyetlerinin az olması
– Yakıt maliyetlerinin az olması
– Güvenlik maliyetlerinin az olması
– İşletme maliyetlerinin az olması
– Atıklarının yok edilme maliyetlerinin az olması
– Ekonomik ömür sonu sökülme maliyetlerinin az olması
– İş alanlarının (istihdam olanakları) fazla olması
– Enerji sektöründe ülkenin bağımsız olmasını sağlamaları
– İç ve dış barışı destekleyici olmaları
– Çağdaş (çağcıl) olmaları
– Bugünkü ve gelecek kuşakların haklarına saygılı olmaları
– Ekolojik olmaları
– Toplumsal ve ekonomik gelişmeyi desteklemeleri
– Yakıt tekellerinin kırılmasını sağlamaları
– Çekirdeksel (nükleer) silahların çoğalma riskini azaltmaları

Bunu da okuyabilirsiniz  İlluminati Nedir?

Dezavantajları

– Dışsal maliyetlerin dikkate alınmaması yüzünden ekonomik açıdan pahalı kabul edilmeleri, kredi ve finansman düzeneklerinin yetersiz olması, ilk yatırım maliyetinin yüksek olması, bunu dengeleyecek yeterli kredi ve finansman düzeneklerinin bulunmaması.
– Ulusal enerji plan ve politikalarında dikkate alınmaması ve öncelik verilmemesi.
– Geleneksel (fosil) kaynakları destekleyen dolaylı ve dolaysız düzeneklerin bulunması.
– Yasal ve yönetsel düzenlemelerin yetersiz olması.
– Teknolojiler hakkında, bunların ekonomik ve toplumsal yararları konusunda bilgi sahibi olunmaması.
– Teknoloji geliştirme konusunun gereğince desteklenmemesi.
– Standartların gelişmemiş olması.
– Çoğu ülkede üretime yönelik alt yapının bulunmaması.

Kaynak:

1- http://www.yildiz.edu.tr/~oscg/AlanegitimindeBitirmeProjeleri/YenilenebilirEnerjiler.pdf

2-http://www.tesisat.org/yenilenebilir-enerji-kaynaklarinin-avantaj-dezavantajlari.html


1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,