Telekinezi Egzersizleri


Telekinezi yeteneğinizin su üstüne çıkması için yapabile­ceğiniz bir dizi egzersiz vereceğiz. Bunları sabırla uygulayın. Neyin ne zaman ortaya çıkacağı hiç belli değildir. Tam ümidi­nizi kesip de masadan kalkarken bir anda telekinezinizin dev­reye girdiğine bile şahit olabilirsiniz…

Yanan bir mumu nefesinizden etkilenmeyecek bir uzaklık­ta masanızın üstüne koyun. Odanızda alevi etkileyebilecek ha­va akımının bulunmadığından emin olunuz. Kapı ve pencerele­ri kapatın. Mum alevi düz olarak yanmalıdır. Mumun karşısına geçin ve oturun…

Aleve konsantre olun… Kendinizi sıkmadan ve kesinlikle zorlamadan aleve bakışlarınızı

yönlendirin. Düşüncelerinizi sadece alev üzerinde yapacağınız değişikliğe sabitleyin. Yoğunlaşın… Alevin sağa, sola ya da geriye doğru yatmaya başla­dığını düşünün. Bunu isleyin… Konsantrasyonunuzu mümkün olduğunca uzatın. Konsantrasyonunuz bozulursa tekrar kendi­nizi yaptığınız çalışmaya yönlendirin. Sadece isteğinize kon­santre olun. Gözlerinizi kırpabilirsiniz. Enerjinizi bu işe yön­lendirirken, gözünüzün önünde alevin eğildiğini imajine ede­rek canlandırabilirsiniz. Unutmayın ki konsantrasyon çaba de­ğildir… Konsantrasyon yoğunlaşmış dikkattir. Bu inceliklere çalışmanız sırasında önem veriniz. Her türlü çaba fiziksel ola­rak gerginlik yaratır. Ve her şeyden önemlisi enerjinizi serbest bırakmanızı engeller.

Düşünce enerjinizi alevin bükülmesi için konsantre ettik­ten bir süre sonra serbest bırakın… Çalışmanızın en önemli noktası işte bu andır… Sonra tekrar konsantrasyonunuza devam ediniz… Ve birkaç dakika sonra tekrar serbest bırakınız… İşte tam bu anlarda alevinizin büküldüğüne şahit olabilirsiniz…

Bir kaseye üçte ikisi dolacak şekilde su koyunuz. Suyun üstüne bir parmak kalınlığında, yüzeyi kaplayacak şekilde zey­tinyağı dökünüz. Bir dikiş iğnesi alarak her iki ucundan kibrit­lere hatırınız. Yavaşça iğnenizi zeytin yağının üzerine bırakı­nız. Böylelikle her iki ucu kibrite batırılmış iğneniz rahatlıkla zeytinyağının üzerinde yüzecektir.

Zeytin yağının üzerinde hareketsiz duran iğnenize kon­santre olun. İğnenizin yavaş yavaş hareket etmesini isteyin. Bunu zihninizde iyice canlandırın. Sonra düşüncelerinizi ve konsantrasyonunuzu serbest bırakın… Ve gelişmeleri hiç bir şey düşünmeden kayıtsızca gözleyin… Eğer hiç bir hareket ol­madıysa birkaç dakika sonra aynı şeyi tekrar deneyin…

Şimdi size “‘düşüncenin serbest bırakılması” ile ilgili Pa-rapsikolog Enid Hoffman’ın “Develop Your Psychic Skills” adlı eserinden kısa bir bölüm aktarmak istiyorum:

Bunu da okuyabilirsiniz  Hint Simyası

“Bir öğrencim başından geçen ilginiç bir deneyimini bana şöyle anlatmıştı: Bir kasenin içine su koymuş ve suyu kasenin içinde hare­ket ettirme egzersizleri yapıyormuş. Düşüncenin serbest bırakılması kısmına kadar alıştırmayı doğru olarak yapmıştı. Suya bakıyor ama herhangi bir hareket olmuyordu. Tam o sırada telefon çalmış. Pofla-yarak sandalyeden kalmış. Başarısızlık duygusu içinde telefona bak­mış. Telefon görüşmesi bittikten sonra, çalışmasına devam etmek üzere geri döndüğünde kasedeki suyun bir kısmı dışarıya sıçrayıp masaya yayılmış vaziyetteymiş. Burada olan nedir? Deneyci telefona cevap vermek için kalktığında, dikkati başka tarafa yönlenmiş ve su­yu hareket ettirme arzusunu serbest bırakmıştı.”

Sevgili okurlar, yukarıdaki yaşanan olaylara benzer para-psikoloji laboratuvarlarında yaşanmış çok sayıda olay rapor edilmiştir. Parapsikoloji literatürü incelendiğinde bu tür olaylarla sıklıkla karşılaşıldığı görülecektir.

Yukarıdaki örnekte deneyci önce enerjisine yön vermiş ve gelen telefonla bu kesintiye uğradığı anda sözü edilen “kon­santrasyonun serbestleşmesi” meydana gelmiş ve arzu edilen sonuç deneycinin, deney başından ayrılmasıyla birlikte yaşan­mıştır.

Parapsikoloji laboratuvarlannda çok sık yapılan zar atma deneylerini siz de bir grup arkadaşınızla birlikte ya da tek başı­nıza gerçekleştirebilirsiniz. Hem kolay hem de eğlenceli bir çalışmadır. Bu deney için 4 adet zara, tutturduğunuz puanları yazmak için kağıt ve bir de kaleme ihtiyacınız olacak.

Zarın atılacağı yüzeyin kaygan olmaması gerektiği için, bu çalışmayı üzerinde kahneana örtü bulunan bir masanın üzerin­de yapabilirsiniz…

Zarları atmaya başlamadan önce l’den 6’ya kadar, altı adet farklı rakam belirleyin ve bir kağıda bunları not ediniz. Dört zarı da aynı elinize alın ve atmadan önce 15-20 saniye arzu ettiğiniz rakama konsantre olun ve o rakkamın gelmesini yoğun olarak isteyin… İstediğiniz rakkamın geldiğini düşünün. Onu gözünüzün önünde canlandırın. Yoğun konsantrasyonunu­zu zarları tam elinizden çıkardığınız an kesin ve kayıtsızca zar­ları izleyin. O anda kesinlikle istediğiniz rakamı düşünmeyin. Zarların elinizden çıkış anından itibaren hiç bir şey düşünmeyin…

Bu işlemi altı kez tekrar ettikten sonra sonuçlan not kağı­dınızdan kontrol ediniz. Dört zar altı kez atıldığında olasılık hesaplarına göre, yirmidört’te dört isabet tesadüfle açıklanabi­lir. Yani psişik hiç bir güç kullanılmadan bu rakama ulaşılabi­lir. Şans faktörüyle açıklanamayan bu ve bunun üzerindeki isa­betli atışlar olacaktır. Dolayısıyla telikinetik gücünüzü göste­ren rakkam, en alt sınır 5 en üst sınır 24 olarak belirecektir.

Bunu da okuyabilirsiniz  Çin Simyası

Bu deney için yaklaşık 10 cm boyunda bir mukavva silin­dir hazırlayın. Silindirin üstü ve altı kapalı olmalıdır. Üst kapa­ğının tam ortasından ince bir iple asın. Silindir tam dik olarak karşınızda durması gerekir. Bunu sağlayabilmek için ve kendi kendine dönmemesi için duvarcı ustalarının yaptığı gibi, silin­dirin alt kısmına yine bir başka iple bir anahtar ya da ona ben­zer küçük bir ağırlık bağlayabilirsiniz.

Nefesinizin silindire gelmemesine özen göstererek yakla­şık 30 cm mesafeden silindire konsantre olarak, onu kendi çev­resinde döndürme çalışması yapınız. Silindirinizin kendi çev­resinde dönmekte olduğunu düşünün. Ellerinizi 15 cm kadar yaklaştırarak, ellerinizdeki manyetik enerjiden de yararlanabi­lirsiniz.

Aynı deneyin bir benzerini pusulayla da yapabilirsiniz. Özellikle Parapsikoloji laboratuvarlarında telekinezi çalışmala­rında çok olumlu sonuçlar veren ve sıkça kullanılan araçlardan biridir. Tavsiye ederiz…

Birden fazla kişinin telekinetik etkilerini bir araya getire­rek çalışmalar yapması, özellikle ilk başlayanlar için daha ko­lay olabilir. Hem de böyle bir grupla, müşterek aura oluşturabi-lirseniz, daha sonraları bazı cisimleri levite etme çalışmalarını gerçekleştirebilmeniz daha kolaylaşacaktır…

Küçük çanların bağlı olduğu bir ipi tavandan aşağı doğru asın. Hepiniz çanların etrafında bir daire oluşturacak şekilde oturun ve el ele tutuşarak toplu olarak hafif bir gevşemeye ge­çin. Gözlerinizi isterseniz kapatabilirsiniz. Ya da gözleriniz açık olarak ellerinizi 15 santimden yakın olmamak üzere çan­lara doğru da uzatabilirsiniz… Tüm dikkatinizi çanların hareket etmesine yönlendirin… Gruptaki herkes topluluktan çıkıp çanlara ulaşan bir enerji dalgasını imajine etsin. Yoğun ve aralıklı keskin konsantrasyonunuz bunu sağlayacaktır.

Unutmayınız ki, düşünce enerjinizin madde üzerinde etki yapabilmesi için temel unsurlar sağlam ve keskin bir irade, konsantrasyon ve şiddetli bir arzudur. Grup kendi arasında uyumlu kişilerden oluşuyorsa çalışmanızdaki başarı şansınız %50’in üzerindedir.

Bunu da okuyabilirsiniz  Ruhsal Güçleri Geliştirme - Alfa Şuurunun Yakalanması

  LEVİTASYON

Hafif eşyaları fiziki bir etki olmaksızın hareket ettirebil­dikten sonra onları, hatta onlardan çok daha ağırlarını havalandırabilirsiniz de… Eşyaların fiziki bir etki olmaksızın havalan­dırılmasına Levitasyon denir.

Levıtasyon çalışmaları tek kişiyle de yapılabilir ancak bi­reylerinin uyum içinde olduğu ve daha önce telekinezi çalış­malarında başarı sağlamış bir grupla elde edilecek başarılar da­ha fazla olacaktır.

Aşağıdaki egzersizi tek başınıza ya da grup arkadaşlarınız­la yapınız:

Masanızın üzerine tahtadan yapılmış küçük bir cisim ko­yun. Rahatça oturup gevşeyin… Dikkatinizi cisminize yoğunlaştırın… Onun ağırlığını zihnen hissedin… Cismin ağırlığının gittikçe azaldığını, giderek hafiflediğini hissedereken, şuuru­nuzun daha çok yoğunlaşmasına ve derinleşmesine izin verin… Cismin ağırlığını kaybettiğini hissettikçe daha derin nefes alın ve nefesinizi verin… Her nefes alış verişinizde cisim daha da hafifliyor… Ve siz bunu hissediyorsunuz… İçinizden gelen kuv­vet yer çekimini kolaylıkla yenmeye başlayacak… Cismin iyi­ce hafiflediğini hissettiğinizde, onun yavaş yavaş yükselmesi için kesin bir emir vermeye başlayın. Eğer imajinasyonunuz tam şekillendiyse ve konsantrasyonunuzu gerektiği kadar yapabildiyseniz düşünce gücünüz cismin havalanmasını sağlaya­caktır.

Bu alıştırmaları sık sık yapın. Sonunda cisminizin hava­landığını göreceksiniz… Cisminizin ilk havalandığını gördüğü­nüzde dikkatiniz dağılabilir. Eğer böyle olursa cisminiz derhal düşecektir. Buna izin vermeyin… Objenizin giderek daha çok yükselmesini isteyin. Dikkatinizin yoğunluğunu sürdürün…

Sizden daha önce hiç yapılmamış bir deneyi başarmanızı istemiyoruz… Bu yapılmış bir deneydir ve isterseniz siz de ya­pabilirsiniz… Bu cümleleri çalışmaya başlamadan önce kendi kendinize telkin etmenizde fayda olabilir.

Diğer pisişik çalışmalarda olduğu gibi özellikle telekinezi ve levitasyon çalışmalarında konsantrasyonun önemi büyüktür. Bu çalışmalara girişmeden önce mutlaka konsantrasyon egzer­sizlerini yeterince çalışınız. Belli bir düşünceyi, kesinlikle baş­ka hiç bir düşünceyle kesintiye uğratmadan, en az 20 saniye boyunca zihninizde tutamıyorsanız bu çalışmalara hiç başla­mamanız, boşuna zaman kaybetmemeniz bakımından daha ya­rarladır. Önce mutlaka bunu sağlayın… Bunu sağlayacak eg­zersizler, konsantrasyon bölümünde size verilmiştir…


1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,