Osman Nedim Tuna’nın Bilimsel Çalışmaları


BİLİMSEL ÇALIŞMALARI
A. TEZLER
1. Orhon Yazıtlarının İmla Kaideleri ve Fonolojisi; XVII + 459 s. (1949-1950) İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü (Mezuniyet Tezi), Türkiyat Enstitüsü No: 168.
2. Studies on Nahju’l- Faradis: A Method for Turkic Historical Diallectology, V+443+1 (1968); University of Washington. Departınent of Asian Languages and Literatures, Seattle,
Washington (Ph. D. Thesis).

KİTAPLAR
1. Altay Dilleri Teorisi, Türk Dünyası Araştırmaları Yayını: 6, İstanbul 1983.
2. Sümer ve Türk Dillerinin Tarihi İlgisi İle Türk Dilinin Yaşı Meselesi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1990.

C. MAKALELER
1. ”Tabiat Taklidi kelimelerden Fiil Yapan Ekler”, Türk Eli, C. 1, No:2, İstanbul, Şubat 1947, s. 2-4.
2. ”Tabiat Taklidi kelimelerden Fiil Yapan Ekler”, Türk Eli, No: 3, İstanbul, Mart 1947, s. 4-9.
3. ”Tabiat Taklidi kelimelerden Fiil Yapan Ekler”, Türk Eli, No: 4, İstanbul, Nisan 1947, s. 5-7.
4. “Manas Destanı Hakkında”, Türk Eli, C. 1, No: 5, İstanbul, Mayıs 1947, s. 2-5.
5. “Orhon Yazıtları ve Türklük” Türk Kültür Ocağı Bülteni, C. 1, No:2, İstanbul, 1948, s. 3-9.
6. ”Türkçede Tekrarlar”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. III, No:3-4 (Kowalski Özel Sayısı), İstanbul, 1949, s. 429-477.

7. ”Türkçede Tekrarlar”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. IV, No:1, İstanbul, 1950, s. 39-81.
8. “Bazı İmla Gelenekleri, Bunların Metin İncelenmelerindeki Önemi ve Orhon Yazıtlarında Birkaç Açıklama”; Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1957 s. 41-81.
9. “Köktürk Yazıtlarında Ölüm Kavramı İle İlgili Kelimeler ve ‘Kergek Bolmak’ Deyiminin İzahı”; VII. Türk Dili Kurultayı’nda Okunan Bilimsel Bildiriler, 1957, Ankara 1960,s. 131-148.
10.”Köktürk Yazılı Belgelerinde ve Uygurcada Uzun Vokaller” Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1960, s. 213-282.
11.”Kelimeler Arasında”, Türk Dili, No: 112, Ankara, Ocak 1961, s.212-214 (Bez, beze-, susam, simit, balta).
12.”Kelimeler Arasında”, Türk Dili, No: 114, Ankara, Mart 1961, s.398-401 (turban, organtin, organza, saten, hara, valeriyan, baldıran).
13.”Kelimeler Arasında”, Türk Dili, No: 116, Ankara, mayıs 1961, s.547-550 (para, akçe, armağan, külçe, sam, çek).
14.”Kelimeler Arasında”, Türk Dili, No: 117, Ankara, Haziran 1961, s. 642-646 (şehir, kent, balık, balçık, bolu, istanbul, balıkesir, bark, kışla, köy, hisar, abat, pazar, kale, kurgan, höyük, kamu, hep, örnek, amaç)
15.”Kelimeler Arasında”, Türk Dili, No: 235, Ankara, Ocak 1984, s. 40-43 (Hindi, patates, kompir, kumar, domates)
16.”Kelimeler Arasında”, Türk Dili, No: 387, Ankara, mart 1984, s.150-155 (İyi, izgi, ilgi, oda, otağ, yama, yamak, yasa, yasak, kışla, kışlak, yayla, yaylak, biçik, buçuk, bıcak, bucak, biçim, biçki, bıçkı, isilik, ısı, ıs1O-, ısıt-, sıcak, sıtma, sivilce, sivri, söbe,zövlek, düğün, düğüm, yığ-, yıl-, iskele, skala, ızgara, skeyl, pide, pitza, pirahi, börek, uhlan, oğlan, talika, tilgen, ilik…)
17.”Kelimeler Arasında”, Türk Dili, No: 388-389, Ankara, Nisan Mayıs 1984, s. 230-243 (Kızılderili Dillerinden Türkçeye Geçen Kelimeler)
18.”Mongolian Hpagspa Text and 118 Turkish Translation in the Collection of Curiosities” by Osman Nedim Tuna and James E. Bosson, JSFOu, No: 63, article 3, Helsinki, 1963, 16 s. 19.”On the Phonetic Values of the SymbolsUsed in Some of the Texts in Kökturkish Script”, CAsJ vol. IX, No: 4, Wiesbaden, 1962, s.241-263.

Bunu da okuyabilirsiniz  İspanya İç Savaşı

20.”Osmanlıcada Moğolca Ödünç Kelimeler”, Türkiyat Mecmuası, C. XVII, İstanbul 1972, s. 209-250.
21.”Osmanlıcada Moğolca Ödünç Kelimeler”, Türkiyat Mecmuası, C. XVIII, İstanbul 1976, s. 281-314.
22.Erich Prokosch, Osmanisches Wortgut in Sudan-Arabischen, İslamkundlicheUntersuchungen, Band 89, Klaus Schwarz Verlag, Berlin 1983, Osmanlı Araştırmaları, VI, İstanbul 1984, s. 249-355 (Tanıtma ve Tenkit).
23.”Türkçenin Sayıca Eş Heceli İkilemelerinden Sıralama Kaideleri ve Tabii Bir Konson Dizisi”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1982-1983, s. 163-228 + iki tablo.
24.”Türkçede Transitive- Causative ‘Geçişli-Ettirgen’ Fiiller ve Bunlarla İlgili Morfoloji ve Öğretim Meselelerinin Çözümü” Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.XXIV-XXV, İstanbul 1986, s. 381-428.
25.”Ebi Verdi: İran’da Bir Türk Diyalekti”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1984, s.215-245.
26. “Türk Dilinde Sayılar Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Deneme”, Sabahattin Zaim’e Armağan, İktisat Fakültesi Mecmuası, 1994/B-3, Cilt 1-4,İstanbul 1996, s.1055-1076.

Ç. BİLDİRİLER
1. “Eighteenth Century Ottoman Litterature” Colloquium on the Muslim World in the Eighteenth Century, University of Pennsylvania, Philadelphia Pa., U.S.A., June3, 1977, 28 s.
2. “Turkic and Mongolian Loan Words in Hindustanı (=Urduca)” Duke University Chapel Hill, North Caroline 182. Meeting of the American Orienta! Society, Apri119, 1972, 32 s.
3. “Turkic and Sumerian Regular sound Correspondences”, Harvard University, Yale, Boston, U.S.A. 181 Meeting of the American Oriental Society, April6, 1971, 53 s.
4. “Tarahumara’da (Meksika’da İzole Bir Kızılderili Dili) Türkçe ve Moğolca Kelimeler”, V. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul 24.9.1985, 21 s.
5. “Altay Tuyahta Kurganı’ndan Çıkan Koşum Takımlarına Ait Parçalar Üstündeki Runik Yazılar Türkçe mi?” VII. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul 18.9. 1986, 17 s.
6. “Kızılderili Dilleri ile Türk Dilinin Karşılaştırılması Konusunda Tutulması Gereken Yol, Kullanılacak Metod ve Tatbikat Örnekleri”, 10. Tarih Kongresi, Ankara, 24.9.1986, 17 s.

Bunu da okuyabilirsiniz  Türklerin İlk Ataları-Tur-7

7. “Malatya İl Halk Kütüphanesi’nde Eski Bir Yazma Tıp Kitabında Bitki Adlan”, II. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, Malatya, Ekim 1987, İstanbul 1987, s.213-231.
8. “Sümer-Türk Dillerinin Tarihi İlgisi ve Türk Dili’nin Yaşı Meselesi, II.Türk Sovyet Kolokyumu, Edebi Yazı Dili Olarak Türkçe (Türkçenin Doğuşu ve Gelişmesi), 26-31 Ekim 1989, Fırat Üniversitesi. Bu Bildiri Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten I989, s.257-293 ‘de yayınlanmış ve kitap olarak da basılmıştır.
9. Eski Doğu Türk Yazısında Kullanılan Ligatürler ve Bunlarla İlgili Bazı Meseleler Hakkında, III. Sovyet-Türk Kollokyumu, Göktürk Yazıtlan, 8-15 Haziran 1990, SSCB Kazakistan İlimler
Akademisi, Alma Ata. Bu bildiri de Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten l990, s.207-222’de yayınlanmıştır.
10.’Ekin Ara İdi Oksuz Kök Türk Ança Olurur Ermiş’ İbaresi Hakkında, Okunuşunun 100. Yılı Dolayısıyla Göktürk Anıtları, 15 Aralık 1993 Türk Dil Kurumu, Ankara! 16 Aralık 1993 Marmara Üniversitesi, İstanbul. Bu bildiri Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1993, s.77-81 ‘de yayınlanmıştır.
11.”Codex Cumanicus’un Kaynak Malzemesi Arasında Arap Alfabesi ile Yazılanlar Var mı İdi?”, III. Uluslararası Türk Dili Kurultayı 1996


1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,