Pelasglar-1


Etrüskler’i araştırmaya başladığımda büyük hayret içinde kaldım… Çünkü bugünkü tarihçilerin sadece Etrüsk veya bu adın  yunancası olan Tyrrhen diye adlandırdıkları tarihi milletin eski Yunan yazarlarının pek çoğunun eserlerinde Tyrrhen-Pelasg veya veya Pelasg -Tyrrhen diye zikredildiklerini gördüm.  Bu Pelasgs adı veya milleti de nereden çıkıyordu?

Bu sorunun cevabını Almanların Eski çağ ile ilgli en ciddi ve önemli Ansiklopedisi olan Pauly
ve Wissova’da buldum. Bu Ansiklopedide deniyor ki :

“O zamanlar, büyük ölçüde, Tyrrhenlerle Pelasglar biribirleriyle karıştırılırlardı.”

Başka deyimle, Eski çağ yazarlarının çoğu Tyrrhenlerle, yani Etrüsklerle Pelagsları bir tutuyor, onları aynı millet sayıyorlarmış. Ansiklopedilere göre, Pelasglardan söz eden eski
Yunanlı yazarların başlıcaları şunlardır :

Hezyod, Hekate, Herodot, Tüsidid, Hellanik, Kallimak, Strabon, Bzanslı Stefan

Fransız ve İngiliz yazarları, nedense, Pelasglarla pek ilgilenmemişlerdir. italyanlar daha çok Pelasg diye bir kavmin tarihte bulunmadığını, bunun Yunanlıların bir uydurması olduğunu iddia etmek için Pelasglardan söz etmişlerdir. Pelasglar üzerine ciddi eserler vermiş Alman bilim adamlarının başlıcaları ise şunlardır :

Beloch, Fick, Treidler, Meyer, Ehrlich.

Eski Yunan tarihçilerinin ve Alman araştırmacıların eserlerinde Pelasglar hakkında bulduğumuz bilgi ve neticeler şunlardır :

1) Pelasglar kuzeyden gelip Yunanistan’da yerleşmiş bir kavim idi.
2) Bu kavim durmadan yer değiştirirdi, yani göçebe idi.
3) Pelasglar oturdukları bölgenin veya kendilerini yöneten önderin adına göre, kolayca ad değiştirirlerdi.
4) Pelasglar inşaatçı ve imarcı bir millet idi. Yunanistan’daki bir çok meşhur eski kentleri onlar kurmuşlardır.
5) Pelasglar M.ö. 3000 civannda Yunanistanı istila edip, oranın çeşitli bölgelerine yerleşmişlerdir.

Yukarıdaki beş noktaya tarihçiler tarafından işaret edilmeyen, fakat dilcilerin kesin bir şekilde isbat ettikleri şu gerçeği de ilave edelim:
Etrüskçeye çok benzeyen pelasgca HİNT-AVRUPALI OLMAYAN, agglutinatif bir dil idi.

Pelasgların Türklerde de bulunan yukarıdaki özelliklerini öğrendikten sonra, onlar hakkındaki incelemelerimi derinleştirmek luzumunu duydum. Derinleştirdikçe de bu kavmin Proto-Türk bir kavim olduğuna yeni deliller karşıma çıktı. Mesela, Limni adasında, Pelasglar tarafından bırakılmış, Hint-Avupalı olmayan ve etrüskçeye çok benzeyen yazıtların bulunmuş olması … Ve, mesela, Latin bilim adamı Varron’un “Pelasgların dilinde küçük dağların adı TEPAE’dir” demiş olmasıdır.

Bunu da okuyabilirsiniz  Türklerin İlk Ataları-Bask-5

Pelasglar M.Ö 3000’de  Orta Asya’dan gelip Yunanistan’ı istila etmişlerdir. Nasıl ve hangi yollardan geçerek?

Daha sonra dönemlerde Hunlar, Avarlar, Kumanlar, Peçenekler, Balkanlar’a gelmek için hangi yollardan geçmişlerse  o yollardan geçerek..

Pelasgların Yunanistan’ın Vardar Nehri’nin kıyılarını takip ederek girmiş oldukları anlaşılıyor. Çünkü ilk yerleştikleri bölge Teselya’dır, yani bugün Selanik şehrinin bulunduğu bölgedir.

Çeşitli kaynaklara göre Pelasglar, daha sonra,şu bölgeleri işgal etmişlerdir:

Beotya, Argois, Attika ve Arkadya. Arkadyalıların Pelasg oldukarını Herodot da söyler.

Bilindiği gibi, Yunanistan’ın hemen kuzeyinde Makedonya vardır. Makedonya’ya eski Yunanlılar Pela (s) gonya derlermiş, yani Pelasglar ülkesİ… öyle anlaşılıyor ki. Pelasgların bir kısmı Yunanistan’a girip yerleşirken, bir kısmı da Makedonya da kalmıştır.

Pelasglar Yunanistan’a gelirken elbette ki, tek bir önderin, tek bir şefin kumandası altında idiler. Bunun neticesi olarak, Yunanistan’a yerleştikten sonra da, merkez! bir idareye bağlı bulunmuş olduklarını düşünmek tabiidir. Herodeot’un “Bir zamanlar Yunanistan’a PELASGIA denirdi şeklindeki ifadesi ise, Pelasglarn siyasi bakımdan Yunanistan’ın tamamına, hem de uzun yüzyıllar boyunca, hakim olmuş olduklarını göstermektedir. Bu sebeple, bir Pelasg devletinden söz edebildiğimiz gibi, bu devleti tarihteki ilk Türk Devleti olarak kabul edebileceğimiz de şüphesizdir.

Bu konuda bir italyan bilim adamı, bakınız, ne diyor :
“Yunanlılar bu tarihi bölgelere geldiklerinde, kendine mahsus dini olan ve DEVLET OLARAK
ORGANIZE OLMUŞ, başka ırktan olanlarla (Pelasglarla) karşılaşmışlardır”

Zira, M.ö. 2000 civarında, Yunanistan’a yine Kuzeyden, Helenler gelir. Hellenler Pelasgların boş bıraktıkları yerlere yerleşirler. Bu işgalin savaşsız olmuş olduğu zannedilmektedir.

Hellenler medeniyet bakımından Pelasglardan çok etkilenmişlerdir. Atinalılar, üzerinde henüz kurban kesmeğe mahsus bir taştan başka birşey yokken, Akropol’ün etrafına duvar ördürmek istemişler, bunun için Pelasg müteahhitlere başvurmuşlardır. Bu duvarın bir parçası hala yerinde durmakta ve turistler tarafından görülebilmektedir.

Kaynak : Adile Ayda – Türklerin İlk Ataları

Dipnotlar :

Pauly und WIssowa, “Realencyclopaedia der Altertums  wissenschaft”, Stuttgart 1949, Cilt II A 2, s. 1909

Bunu da okuyabilirsiniz  Kahvenin Kökeni ve Tarihçesi-Osmanlıda Kahve Kültürü

 Isaac Taylor, “Etruscan researches “, Macmillan and Co. London 1874, s. 330.

“Herodotus”, translated by L. Enoch Powell, Clarendon Press”, Oxford 1949, Cilt l. s 75.


1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,