Türklerin İlk Ataları-Tursha-Tusc-10


TURSHA

Tursha’lar M.ö. İkinci Bin yılın ikinci yarısında Mısır’a saldırmış, Mısırlıların Deniz kavimleri dedikleri kavimlerden biridir. Adları Mısır belgelerinde geçmektedir. Tarihçilerin çoğu bunların Etrüsklerle akraba oldukları kanaatindedirler.

Batılı bilginlerin TURSHA şeklinde okudukları adı tahlil etmeye kalkmayacağım. Çünkü eski Mısır dili ve Mısır yazısı hakkında bilgi sahibi değilim ancak bildiğim bir şey vardırki o da şudur :

Tursha adı ikiye ayrılmalıdır : TUR + SHA

Birinci kısım Türklerin (onlara İranlıların da, Yunanlıların da verdiği ) geleneksel addır. İkinci kısım ise, SAKA kelimesinin karşılığıdır (SHA =SKA = SAKA). Yani Tursha, Tursaka’nın deforme bir şeklinden başka bir şey değildir.

Eski Mısır dilini ve yazısını bilmediğim halde, burada şunu vurgulamaktan çekinmeyeceğim : Mısır yazısında SH’nin karşılığı tek harf veya işaretse bile, o harf S ve K’nin birleşmesi ürünüdür.

Bunu söyleyebilmek için de şundan cesaret almaktayım: İranlıların kutsal kitabı Avesta, sanskritçeye çevirildiği zaman, çeviride, Avestadaki Tur adının karşılığı olarak, TURUŞKA kelimesi kullanılmıştır. Bu gösteriyor ki, belirli bir zamanda Hintliler de Sakalara Tursaka demişlerdir.

Her halde, ister aynı dönemde olsun, ister aynı dönemlerde, “Tursaka” adını hem Mısırlılarda, hem de Hintliler için yazılmış bir belgede bulmaktayız.

Aşağıda göreceğiz ki, Türklerin  geleneseksel adını birleştiren “Tursaka” adı daha da yaygındı. Her halde, Mısıra saldırmış Deniz kavimlerinden olan Tursha’lar A’ları A telaffuz eden SAKALAR’dandı.

TUSC

Tusc yazılan, Tusk okunan kısacık kelime Latinlerin Etrüsklere vermiş oldukları addır. Erkek Etrüsk : Tusc-us, Kadın Etrüsk: Tusc-a. Etrüskler : Tusc-i

Etrüskler İtalyada yüzyıllarca bu adı taşımışlar, onlardan Latin edebiyatında bu ad ile söz edilmiştir.

Ancak şu var :
Umbriyanın İguvium denilen yerinde. aşağı yukarı yüzyıl kadar önce bulunmuş bronz tabletlere dayanarak, zamanımızın etrüskologları ispat ediyorlar ki Etrüskler Adriyatik yolu ile Umbriyaya gelince, yerliler onlara Tursci (Tursk-i) demişlerdir.

Görülüyor ki, Latinler kelimedeki R harfini yok etmişler, yutmuşlardır. Bu bakımdan, denebilir ki, Çinliler gibi davranmışlardır.

Fakat … tam olarak belirleyemediğim bir tarihte Etrüsklerin latinleşip, dillerini kaybetmelerine yakın bir sırada, iki doğrultuda gelişme olmaktadır. Bir yandan, Orta İtalyadaki Etrüsk bölgesinde oturmakta olup, dillerini unutmak üzere olanların adına AN eki eklenerek, onlara TOSCAN (İ) deniyor. Bir yandan da tarihte gömülü kalmış, yani Toskanların ataları olanların adlarında da bir gelişme oluyor. Vaktiyle Latinler tarafından atılmış R, nereden dönüyorsa dönüp geliyor ve TUSC kelimesinin içine yeniden yerleşiyor. Fakat yanlış yere… Evet, eskiden olduğu gibi U harfinin sağına oturacağına, soluna oturuyor. Geçmiş zamanların Etrüskleri oluyor TRUSC-İ( TURUSK-İ)

Bunu da okuyabilirsiniz  Hacı Bektaşı Veli ile Ahi Evran İlişkisi

Bu kelimenin başında iki sessiz harfin yanyana gelişi Latinlerde veya Etrüsklerde (Toskanalılarda  telaffuz güçlüğü yarattığından dolayı olsa gerek, çok geçmeden, tarihi Etrüsklere verilen bu adın başına, bir E kendiliğinden gelip kalıyor ve bu ad şu şekli alıyor : ETRUSC-İ (Etrusk-i) .

Miladdan önce I. yüzyılda yaşamış olan Strabon bu adı bu şekli ile zikrediyor.

Fakat biliyoruz ki, bundan sonraki bir dönem de, Latinlerin C harfi (1 den önce geldiği zaman K sesini vermekten vazgeçip) S sesini vermeye başlıyor. Bir çare bulunmazsa “Etrusci” yazılan kelime “Etrussi” okunacak. İşte o zaman , akıllı olan biri C nin sağına bir H yerleştiriyor ve latinleşip dilini kaybeden milletin adı oluyor : ETRUSCHİ Bu ad bugün İtalyanlarda da böyledir.

Fransızlar bu adı İtalyanlardan alıp ETRUSQEUS kılığına sokmuşlar ve U harfini Ü telaffuz etmişlerdir. Biz de, her zamanki gibi , Fransızlara uymuşuz. İtalyayı fethedip, orada büyük bir medeniyet kurmuş olan Proto-Türklere ETRÜSK demişiz.

Şunu da ilave edelim : Etrüsklerin, bir zamanlar bütün İtalyayı idare ettikleri halde, özellikle kendilerinin oturdukları bölgeye Latinler TUSCİA diyorlardı. Bu ad TUSC’dan farklı değişmelerden geçmiştir: Önce ETRUSİA , daha sonra ETRURİA olmuştur.

Gömüş bulunuyoruz ki, Etrüsklerin bugünkü adı aşınmaların bozunmaların ürünüdür. Bu adın en az bozulmuş şekli, şüphesiz etrüskologların İGUVİUM (Gubbio) tabletlerinden çıkardıkları TURSC (Tursk) şeklidir. Ya bunun aslı nedir?

Daha önceki açıklamalanının etkisi ile, okuyucunun söyleyeceklerime hazır olduğunu seziyorum.

Evet, Etrüskler de, Chou’lar gibi, Basklar gibi, Tursha’lar gibi SAKALAR idiler: TURSAKALAR.

Esasen TURSK adının TURSHA adından pek fazla farkı da yoktur. Olsa olsa K sesi Mısırlılarda, Çinlilerde olduğu gibi, yumuşamış, H’ye dönüşmüştür. Esasen, Tursha’ların Mısır’a saldırışı ile Turshaların İtalyaya göç etmesi aşağı yukarı aynı dönemdedir.

A’lan A telaffuz eden Sakalardan oldukları anlaşılan TURSAKALAR da adlarında Türklerin iki geleneksel adını birleştirmekte idiler. Çünkü Tursakalar Türk idiler.

Yukarıdaki ilmi gerçekler hemen hemen yirmi yıl  sürmüş yoğun araştırmaların ve yoğun düşünmelerin ürünüdür. Batının bilim adamları (belki bizimkiler de) bu gerçekleri geç ve güç içlerine sindireceklerdir. Fakat sonunda sindireceklerdir ve Türklüğün tarihteki önemini ve şanını kabul edeceklerdir.

Bunu da okuyabilirsiniz  Madam Hilda (Hildegard) Christianus'a Yollanan Mektuplar ve Bu Tanışmanın Öyküsü

Kaynak : Türklerin İlk Ataları- Adile Ayda


1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,

3 Comments

 1. Bildiğim kadarıyla kuzey kafkasya halkı olan inguş’ların adıda Tuşki’dir. Tushka-Tushkin olarak da geçer.

 2. Böyle bir çalışma yaptığınız için öncelikle tebrik sonra çok teşekkür ediyorum. Aklınıza sağlık olsun. Sitenizi ilgiyle ve merakla takip ediyor olacağım. Yeni araştırma ve yazıları merakla bekliyorum. Sağlıkla kalın.

 3. Erlik Han kardeşim zaten Adigeylerle Turaniler aynı atadan gelir :)
  Nuhun Torunu Yafesin Oglu Gomerin soyundan gelir ikisi :)
  Adigeylerin Nart Destanında Türklerin yeri büyüktür :)
  Bak Avşarlarla Çerkezler fotokopidir nerdeyse :)
  Hayırlısı ):

Comments are closed.